Ewidencja zdarzeń gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

I Etap – sporządzenie bilansu otwarcia

 • zasada ciągłości bialnsowej – bilans końcowy ubiegłego okresu sprawozdawczego jest bilansem początkowym nowego okresu sprawozdawczego.

II Etap – otwarcie kont bilansowych na początek okresu sprawozdawczego

 • zasada otwarcia kont bilansowych,
 • otwarcie kont bilansowych pozycjami z bilansu początkowego polega na zapisaniu kwot poszczególnych składników bilansu,
 • skladniki aktywów bilansu po stronie Dt kont aktywów,
 • składniki pasywów bilansu po stronie Ct kont pasywów.

III Etap – księgowanie operacji gospodarczych i sumowanie obrotów na kontach

 • zgodnie z zasadą ciągłości i systematyczności,
 • zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
 • księgowania na dwóch różnych kontach,
 • księgowania po przeciwnych stronach dwóch kont,
 • księgowania w tej samej kwocie.


IV Etap – zestawienie obrotów i sald

 • wpisanie na ZOS nazw wszystkich kont i obrotów Dt i Ct oraz podliczenie stronami (Dt=Ct),
 • wyliczenie na ZOS wszystkich sald Dt i Ct poszczególnych kont oraz podliczenie stronami (Dt=Ct),
 • zamknięcie zestawienia przez podkreślenie podwójną linią na znak ich równości.

V Etap – sporządzenie bilansu końcowego

 • bilans końcowy jest to syntetyczne zestawienie wyrażonych wartościowo aktywów i pasywów jednostki, sporządzone na ostatni dzień okrsu sprawozdawczego – jest sporządzany na podstawie sald w ZOS.

VI Etap – zamknięcie kont bilansowych
Konta zamyka się zgodnie z zasadą zamykania kont:

 • salda końcowe aktywów są zapisywane po stronie Ct właściwych kont,
 • salda końcowe pasywów są zapisywane po stronie Dt właściwych kont,
 • salda końcowe kont wpisuje się po właściwej stronie konta na podstawie ZOS,
 • podsumowuje się konta i podkreśla podwójną kreską na znak równości stron.