Analiza rachunku przepływów pieniężnych

Interpretacja Cash Flow najczęściej skupia się na ocenie osiągniętego wyniku na poszczególnych rodzajach działalności. Wykorzystuje się do tego analizę 8 przypadków, która potrafi określić kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Przepływy środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
Przypadki Działalność operacyjna Działalności inwestycyjna Działalność finansowa Zmiana stanu środków pieniężnych w roku obrotowym
1 + + + +
2 + +-
3 + + +-
4 + + +-
5 + + +-
6 + +-
7 + +-
8


Przypadek 1 – występują dodatnie przepływy z każdego rodzaju działalności. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką płynnością finansową. Firma w związku z gromadzeniem środków pieniężnych wykazuje chęć sfinansowania przyszłych inwestycji ze środków własnych lub przejęcie innej jednostki gospodarczej.
Przypadek 2 – przedsiębiorstwo jest w dobrej kondycji finansowej, ponieważ przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie i pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa oraz spłacać zobowiązania. Szczególnie korzystna jest sytuacja, gdy w ciągu roku obrotowego nastąpi zwiększenie środków pieniężnych ogółem. Jeśli nastąpi zmniejszenie może to oznaczać trudności płatnicze.
Przypadek 3 – przedsiębiorstwo szykuje się do zmian albo jest w trakcie restrukturyzacji. Jeśli firma w roku obrotowym uzyska dodatni stan środków pieniężnych to oznacza, że przedsiębiorstwo pokrywa koszty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z wypracowanych środków na działalności operacyjnej oraz ze sprzedaży zbędnego majątku. W sytuacji odwrotnej środki z działalności operacyjnej i inwestycyjnej nie wystarczają na spłatę zobowiązań.
Przypadek 4 – charakterystyczny dla przedsiębiorstw rozwijających się. Działalność inwestycyjna jest finansowana z działalności podstawowej (z osiąganego zysku) oraz również z zaciągniętych zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredyty). Tylko dodatnie przepływy pieniężne ogółem wskazują na dalszą możliwość inwestowania, w przypadku gdy będą ujemne, zakres inwestycji przekracza wygenerowane środki pieniężne.
Przypadek 5 – występują przejściowe trudności w przedsiębiorstwie. Jeśli łączne przepływy są dodatnie to działalność operacyjna jest finansowana z zaciągniętych kolejnych zobowiązań i sprzedaży majątku. Jeśli są ujemne to ilość kredytów i sprzedawanego majątku nie wystarcza na finansowanie niedoboru środków na działalności operacyjnej.
Przypadek 6 – charakterystyczny dla przedsiębiorstw młodych. Firma jest prawdopodobnie w fazie rozwoju, jeśli łączne przepływy będą dodatnie (znaczny dopływ środków pieniężnych z zewnątrz). W odwrotnej sytuacji niezbędne jest dalsze finansowanie.
Przypadek 7 – przedsiębiorstwo jest nierentowne, które utraciło płynność i ma poważne kłopoty finansowe. Działalność operacyjna jest nieopłacalna, ponieważ nie generuje dodatnich przepływów pieniężnych, a pozyskanie pieniędzy na spłatę zobowiązań możliwe jest w wyniku wyprzedaży majątku. Również ujemne przepływy z działalności finansowej świadczą o tym, że firma utraciła zaufanie swoich wierzycieli i kredytodawców i nie jest w stanie uzyskać nowych środków z kapitałów obcych.
Przypadek 8 – przedsiębiorstwo jest na skraju bankructwa. Firma nie może wygenerować dodatnich przepływów z działalności operacyjnej oraz nadal musi spłacać zobowiązania, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji, że zostanie ona zgłoszona do upadłości przez wierzycieli. Taka sytuacja nie może trwać długo i jeśli nie nastąpi zmiana niektórych sald przepływów, firma utraci płynność finansową i zbankrutuje.