Analiza dyskryminacji

W celu dokonania oceny kondycji firmy stosuje się także tzw. analizę dyskryminacji. Jest to zestawienie wybranych wskaźników przemnożonych przez odpowiednie wagi, a następnie zsumowane.

Wskaźnik Waga
(zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem 1,50
pasywa ogółem / zobowiązania ogółem 0,08
zysk netto / aktywa ogółem 10,00
zysk netto / przychody ze sprzedaży 5,00
zapasy / przychody ze sprzedaży 0,30
przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,10

Obliczone na podstawie sprawozdań finansowych wskaźniki mnoży się przez wagi, a następnie sumuje. Suma sześciu wskaźników wyznacza ocenę przedsiębiorstwa. Skala ocen kondycji przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:

współczynnik dyskryminacji (Wd) < 0 – zagrożenie upadłością
0 < Wd < 1 – niska ocena kondycji firmy
1 < Wd < 2 – dobra ocena kondycji firmy
Wd >2 – bardzo dobra ocena kondycji firmy

Przykład:
Dane spółki akcyjnej (w tys. zł) przedstawiały się następująco:

2010 2011
zysk netto + amortyzacja 178 612,00 163 777,00
zobowiązania ogółem 240 135,00 258 057,00
pasywa ogółem 1 599 796,00 1 714 696,00
zysk netto 145 294,00 122 451,00
aktywa ogółem 1 599 796,00 1 714 696,00
przychody ze sprzedaży 1 550 186,00 1 787 542,00

Przeprowadź analizę dyskryminacji przedsiębiorstwa.

Wskaźnik 2010 2011
(zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem 1,1156974 0,9519815
pasywa ogółem / zobowiązania ogółem 0,5329655 0,5315712
zysk netto / aktywa ogółem 0,9082033 0,7141266
zysk netto / przychody ze sprzedaży 0,4686341 0,3425122
zapasy / przychody ze sprzedaży 0,0454856 0,0405747
przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,0968990 0,1042483
Suma 3,1678849 2,6850146
Kondycja firmy bardzo dobra bardzo dobra