Poradnik rachunkowości – cz. I. Podstawy rachunkowości

Przedstawiamy pierwszą część poradnika rachunkowości – Podstawy rachunkowości (koszt 12 zł).

Dodaj również do zamówienia drugą część poradnika rachunkowości – Rachunkowość finansowa, a będzie mógł skorzystać z kodu rabatowego (20% taniej) na drugi poradnik.

Kod rabatowy: PRRF-20PROCENT

Wydanie według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku.

Wydanie II

Stron: 125, format A4

Format pliku: pdf

Plik przystosowany do druku dwustronnego, z dodatkowym marginesem na oprawę poradnika.

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I
RACHUNKOWOŚĆ – SYSTEM EWIDENCJI GOSPODARCZEJ
1.1. Istota, przedmiot i podmiot rachunkowości
1.2. Metody rachunkowości
1.3. Funkcje i zadania rachunkowości
1.4. Struktura rachunkowości
1.5. Zasady rachunkowości
1.6. Podstawy prawne rachunkowości w Polsce

ROZDZIAŁ II
BILANS – MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA
2.1. Bilans przedsiębiorstwa
2.2. Charakterystyka aktywów
2.2.1. Wartości niematerialne i prawne
2.2.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.2.3. Należności długoterminowe
2.2.4. Inwestycje długoterminowe
2.2.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.2.6. Zapasy
2.2.7. Należności krótkoterminowe
2.2.8. Inwestycje krótkoterminowe
2.2.9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.3. Charakterystyka pasywów
2.3.1. Kapitał (fundusz) własny
2.3.2. Rezerwy na zobowiązania
2.3.3. Zobowiązania długoterminowe
2.3.4. Zobowiązania krótkoterminowe
2.3.5. Rozliczenia międzyokresowe
2.4. Zasady sporządzania bilansu przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III
OPERACJE GOSPODARCZE – WPŁYW NA STAN MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Pojęcie operacji gospodarczej
3.2. Klasyfikacja operacji gospodarczych
3.3. Typy operacji gospodarczych
3.4. Dokumentacja operacji gospodarczych

ROZDZIAŁ IV
KONTO KSIĘGOWE – EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH
4.1. Istota konta
4.2. Formy i elementy konta
4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
4.4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
4.5. Zasada podwójnego zapisu
4.6. Zestawienie obrotów i sald
4.7. Zamykanie kont księgowych
4.8. Poprawianie błędów księgowych

ROZDZIAŁ V
PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT ORAZ PLAN KONT
5.1. Poziomy podział kont – funkcjonowanie kont analitycznych
5.2. Pionowy podział kont – funkcjonowanie kont głównych i korygujących
5.3. Łączenie kont
5.4. Plan kont

ROZDZIAŁ VI
WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
6.1. Przychody w przedsiębiorstwie
6.2. Koszty w przedsiębiorstwie
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Wynik finansowy netto

ROZDZIAŁ VII
ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
7.1. Dokumentacja zasad prowadzenia rachunkowości
7.2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
7.3. Wycena aktywów i pasywów
7.4. Inwentaryzacja
7.5. Przechowywanie dokumentów
7.6. Sporządzanie sprawozdań finansowych

Literatura
Słownik pojęć
Spis tabel
Spis rysunków
Spis załączników
Załączniki

Fragment poradnika można pobrać z naszego bloga.

Płatności za poradnik dokonają Państwo przez system płatności internetowych:

Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com