Poradnik rachunkowości – cz. II. Rachunkowość finansowa

Przedstawiamy drugą część poradnika rachunkowości – Rachunkowość finansowa (koszt 25 zł).

Możesz kupić ten poradnik taniej o 20%.

Kod rabatowy: PRRF-20PROCENT

Wystarczy, że dodasz do zamówienia również pierwszą część poradnika rachunkowości – Podstawy rachunkowości (tylko w ten sposób zadziała). Po wpisaniu kodu rabatowego zmniejszy się zamówienie na ten poradnik o 20%.

Wydanie według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku.

Wydanie II

Stron: 579, format A4

Format pliku: pdf

Plik przystosowany do druku dwustronnego, z dodatkowym marginesem na oprawę poradnika.

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I
AKTYWA TRWAŁE
1.1. Charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych
1.2. Wartość początkowa środków trwałych
1.3. Ewidencja środków trwałych
1.3.1. Ewidencja środków trwałych na kontach księgi głównej
1.3.2. Ewidencja analityczna środków trwałych
1.3.3. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych
1.4. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych
1.5. Ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych
1.6. Ewidencja zużycia środków trwałych
1.7. Metody obliczania amortyzacji
1.8. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych
1.8.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
1.8.2. Ewidencja zakupu środków trwałych
1.8.3. Ewidencja sprzedaży środków trwałych
1.8.4. Likwidacja środków trwałych
1.8.5. Darowizna i aport środków trwałych
1.8.6. Środki trwałe w leasingu
1.8.7. Niedobory i nadwyżki środków trwałych
1.8.8. Środki trwałe w budowie
1.8.9. Zaliczki na środki trwałe w budowie
1.9. Wartości niematerialne i prawne
1.9.1. Wartość firmy
1.9.2. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
1.10. Inwestycje długoterminowe
1.10.1. Ewidencja akcji i obligacji
1.10.2. Ewidencja udziałów
1.10.3. Ewidencja udzielonych pożyczek
1.10.4. Aktualizacja inwestycji długoterminowych
1.11. Przykładowe zadania
1.12. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ II
ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE I KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2.1. Zasady obrotu pieniężnego
2.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych
2.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych
2.4. Dokumentacja obrotu gotówkowego
2.5. Ewidencja obrotu gotówkowego – środków pieniężnych w kasie
2.6. Ewidencja obrotu bezgotówkowego
2.6.1. Ewidencja środków pieniężnych w banku
2.6.2. Ewidencja kredytów bankowych
2.6.3. Ewidencja czeków
2.6.4. Ewidencja weksli obcych i własnych
2.6.5. Ewidencja środków pieniężnych w drodze
2.7. Inwestycje krótkoterminowe
2.7.1. Ewidencja krótkoterminowych papierów wartościowych
2.7.2. Aktualizacja inwestycji krótkoterminowych
2.8. Ewidencja udziałów lub akcji własnych
2.9. Przykładowe zadania
2.10. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ III
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
3.1. Charakterystyka rozrachunków
3.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
3.3. Rozrachunki publicznoprawne
3.3.1. Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT
3.3.2. Ewidencja rozrachunków z ZUS
3.3.3. Ewidencja rozrachunków z tytułu innych podatków
3.3.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków publicznoprawnych
3.4. Rozrachunki z pracownikami
3.4.1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
3.4.2. Ewidencja innych rozrachunków z pracownikami
3.5. Pozostałe rozrachunki
3.5.1. Ewidencja pozostałych rozrachunków.
3.5.2. Ewidencja rozliczenia niedoborów i szkód
3.5.3. Ewidencja rozliczenia nadwyżek.
3.5.4. Ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej
3.6. Ewidencja odpisów aktualizujących należności
3.7. Przykładowe zadania
3.8. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ IV
OBRÓT MATERIAŁOWY
4.1. Klasyfikacja materiałów
4.2. Dokumentacja obrotu materiałowego
4.3. Wycena obrotu materiałowego
4.4. Ewidencja materiałów
4.4.1. Ewidencja materiałów na kontach księgi głównej
4.4.2. Ewidencja szczegółowa materiałów
4.5. Ewidencja zmian w stanie i wartości materiałów
4.5.1. Ewidencja zakupu materiałów
4.5.2. Ewidencja kosztów zakupu materiałów
4.5.3. Ewidencja rozchodu materiałów
4.5.4. Ewidencja rozliczenia kosztów zakupu materiałów
4.5.5. Ewidencja reklamacji materiałów w zakupie
4.5.6. Ewidencja sprzedaży materiałów
4.5.7. Ewidencja reklamacji materiałów przy sprzedaży
4.5.8. Aktualizacja wartości materiałów
4.6. Przykładowe zadania
4.7. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ V
OBRÓT TOWAROWY
5.1. Pojęcie obrotu towarowego
5.2. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym
5.3. Zasady ewidencji obrotu towarowego
5.4. Ewidencja towarów w hurcie
5.4.1. Ewidencja zakupu towarów
5.4.2. Ewidencja sprzedaży towarów
5.5. Ewidencja towarów w detalu
5.5.1. Ewidencja zakupu towarów
5.5.2. Ewidencja sprzedaży towarów
5.6. Import i eksport towarów
5.7. Ewidencja reklamacji towarów
5.8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
5.9. Aktualizacja wartości towarów
5.10. Przykładowe zadania
5.11. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ VI
KOSZTY I ICH ROZLICZENIE
6.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
6.2. Układy ewidencyjne kosztów
6.2.1. Układ rodzajowy kosztów
6.2.2. Układ funkcjonalno-kalkulacyjny kosztów
6.3. Warianty ewidencji kosztów
6.4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
6.4.1. Ewidencja amortyzacji
6.4.2. Ewidencja zużycia materiałów i energii
6.4.3. Ewidencja usług obcych
6.4.4. Ewidencja podatków i opłat
6.4.5. Ewidencja wynagrodzeń
6.4.6. Ewidencja ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
6.4.7. Ewidencja pozostałych kosztów rodzajowych
6.5. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
6.5.1. Ewidencja kosztów działalności podstawowej
6.5.2. Ewidencja kosztów wydziałowych
6.5.3. Ewidencja kosztów zakupu
6.5.4. Ewidencja kosztów sprzedaży
6.5.5. Ewidencja kosztów działalności pomocniczej
6.5.6. Ewidencja kosztów zarządu
6.6. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.7. Ewidencja kosztów i ich rozliczenie
6.7.1. Ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4 i ich rozliczenie
6.7.2. Ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 5 i ich rozliczenie
6.7.3. Ewidencja kosztów na kontach zespołu 4 i 5 i rozliczenie kosztów zespołu 5
6.8. Przykładowe zadania
6.9. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ VII
KALKULACJA
7.1. Istota kalkulacji
7.2. Rodzaje kalkulacji
7.3. Metody kalkulacji
7.3.1. Kalkulacja podziałowa prosta
7.3.2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa
7.3.3. Kalkulacja doliczeniowa

ROZDZIAŁ VIII
PRODUKTY PRACY
8.1. Klasyfikacja produktów pracy
8.2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi
8.3. Obrót wyrobami gotowymi
8.3.1. Ewidencja wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia
8.3.2. Ewidencja wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
8.3.3. Wycena produkcji niezakończonej
8.4. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych
8.5. Ewidencja zwrotu wyrobów gotowych
8.6. Ewidencja obrotu opakowaniami
8.7. Podatek akcyzowy
8.8. Ewidencja sprzedaży usług
8.9. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych
8.10. Przykładowe zadania
8.11. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ IX
PRZYCHODY ORAZ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ, OBROTY WEWNĘTRZNE I ICH KOSZT
9.1. Pozostałe przychody operacyjne
9.2. Pozostałe koszty operacyjne
9.3. Przychody finansowe
9.4. Koszty finansowe
9.5. Obroty wewnętrzne i ich koszt
9.6. Przykładowe zadania
9.7. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ X
KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I FUNDUSZE SPECJALNE
10.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych
10.2. Kapitał (fundusz) własny
10.2.1. Ewidencja kapitału zakładowego
10.2.2. Ewidencja kapitału zapasowego
10.2.3. Ewidencja kapitału rezerwowego
10.2.4. Ewidencja funduszu założycielskiego
10.2.5. Ewidencja funduszu przedsiębiorstwa
10.3. Istota i klasyfikacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania
10.4. Ewidencja rezerw na zobowiązania
10.5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
10.6. Fundusze specjalne
10.6.1. Ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
10.6.2. Ewidencja innych funduszy specjalnych
10.7. Przykładowe zadania
10.8. Rozwiązania do zadań

ROZDZIAŁ XI
WYNIK FINANSOWY
11.1. Istota wyniku finansowego
11.2. Podatek dochodowy
11.2.1. Ewidencja podatku dochodowego
11.2.2. Różnice w wyniku finansowym w ujęciu księgowym i podatkowym
11.2.3. Ewidencja rezerwy na odroczony podatek dochodowy
11.2.4. Ewidencja aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
11.3. Zmiana stanu produktów
11.4. Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego
11.5. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego
11.5.1. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą
11.5.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną
11.6. Rachunek zysków i strat
11.7. Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego
11.8. Przykładowe zadania
11.9. Rozwiązania do zadań

Literatura
Spis rysunków
Spis schematów
Spis tabel
Spis załączników
Załączniki

Fragment poradnika można pobrać z naszego bloga.

Płatności za poradnik dokonają Państwo przez system płatności internetowych:

Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com