Analiza zadłużenia

Analiza zadłużenia dostarcza informacji na temat poziomu posiadanego zadłużenia, a także na temat zdolności przedsiębiorstwa do jego obsługi.1 Ocena zadłużenia ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu finansuje ono swoją działalność kapitałem obcym. Do najważniejszych wskaźników zadłużenia zalicza się:2

  • wskaźnik ogólnego zadłużenia,
  • wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku,
  • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia to podstawowy i najważniejszy wskaźnik oceny zadłużenia w przedsiębiorstwie. Jest relacją zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy aktywów. Wskaźnik ten informuje, jaki jest udział kapitału obcego w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Optymalny poziom zadłużenia zależy od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Przyjmuje się, że całkowite zadłużenia dla omawianego wskaźnika powinno zawierać się w przedziale 50-70%. Wskaźnik ten ustala się według wzoru:3

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku jest uzupełnieniem wskaźnika ogólnego zadłużenia. Wskaźnik ten jest relacją kapitału własnego do sumy aktywów. Pokazuje on, jaką część aktywów stanowią kapitały własne. Norma wskaźnika zawiera się w przedziale 33-43%. Z tego wynika, że przedsiębiorstwo powinno w większym stopniu finansować swoją działalność kapitałami obcymi niż kapitałami własnymi. Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku ustala się według następującej formuły:4

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego przedstawia możliwość pokrycia całkowitych zobowiązań przedsiębiorstwa kapitałami własnymi. Wskaźnik ten jest relacją zobowiązań i rezerw na zobowiązania do kapitału własnego. Pokazuje on, ile razy zobowiązania są większe od posiadanych kapitałów. Akceptowany poziom wskaźnika mieści się w zakresie od 1,0 do 3,0, przy czym może być niższy. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego oblicza się według wzoru:5

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwo ustaliło wysokość swojego zadłużenia na odpowiednim poziomie, tj. takim, aby mieć wystarczająco środków finansowych do prowadzenia działalności. Żeby optymalnie zadłużyć przedsiębiorstwo trzeba wziąć pod uwagę ryzyko związane z jego działalnością oraz stabilność osiąganych przepływów pieniężnych. Jednostki, które posiadają niskie ryzyko i stabilne przepływy mogą szerzej korzystać z kapitałów obcych. Natomiast jednostki o wysokim ryzyku muszą mieć niższy poziom zadłużenia, aby w okresie dekoniunktury posiadać zdolność do obsługi długu, czyli pokryć koszty odsetek i spłacić ratę kredytu, jeżeli bank odmówi prolongowania ich spłaty.


1 Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005, s. 93.
2 Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s. 225.
3 Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005, s. 78.
4 Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009, s. 127.
5 Zaleska M., Ocena, op. cit., s. 79.

Powrót