Podstawowe informacje o analizie wskaźnikowej

Analiza wskaźnikowa stanowi uzupełnienie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych i jest oparta na badaniu wzajemnych relacji zachodzących między poszczególnymi elementami sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa jest użyteczna także jako punkt wyjścia do planowania działań mających wpływ na przyszłe położenie przedsiębiorstwa. Stanowi ona także pogłębienie analizy struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat. Analiza ta została zapoczątkowana przez banki, które przy jej pomocy analizowały płynność kredytowanych przedsiębiorstw.1
Podstawowe ograniczenia dotyczące analizy wskaźnikowej:2

  • obliczony wskaźnik jest użyteczny tylko wtedy, gdy zostanie porównany z odpowiednim standardem,
  • wskaźnik jest tak wiarygodny, jak dane użyte do jego wyliczenia,
  • nie istnieje jedna, najlepsza wartość danego wskaźnika: zależy ona od konkurencji, strategii realizowanej przez daną firmę, pozycji i osoby dokonującej oceny, jej doświadczenia i znajomości przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej ono działa.

W analizie tej możliwe jest zastosowanie wielu wskaźników o różnej treści ekonomicznej i różnym znaczeniu informacyjno-analitycznym. Wskaźniki finansowe zazwyczaj wykorzystują w swojej konstrukcji dane pochodzące z bilansu i/lub z rachunku zysków i strat. Wskaźniki finansowe są najczęściej klasyfikowane w pięciu grupach.

Do podstawowych grup wskaźników należą:3

  • wskaźniki płynności,
  • wskaźniki aktywności (rotacji),
  • wskaźniki zadłużenia („wypłacalności”),
  • wskaźniki rentowności,
  • wskaźniki oceny rynkowej wartości akcji i kapitału.

Na podstawie interpretacji wskaźników finansowych można w szybki sposób dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej.


1 Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002, s. 158.
2 Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 58.
3 Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005, s. 64.

Powrót