Charakterystyka sprawozdań finansowych

Bilans Porównawczy rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zagadnienia: pojęcie bilansu, wzór bilansu, aktywa, podział aktywów, pasywa, podział pasywów. Zagadnienia: pojęcie rachunku zysków i strat, warianty rachunku zysków i strat, klasyfikacja przychodów i kosztów, zyski i straty nadzwyczajne. Zagadnienia: pojęcie informacji dodatkowej, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zasada budowy sprawozdania z przepływów środków pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Sprawozdanie z działalności jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie z działalności jednostki

Zagadnienia: pojęcie rachunku przepływów pieniężnych, podstawowe grupy rachunku przepływów pieniężnych, wzór sprawozdania z przepływów pieniężnych. Zagadnienia: pojęcie zestawienia zmian w kapitale własnym, wzór zestawienia zmian w kapitale własnym. Zagadnienia: pojęcie sprawozdania z działalności jednostki, informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności.