Sprawozdanie z działalności jednostki

Sprawozdanie z działalności jednostki jest integralną częścią sprawozdania finansowego. Może być przydatnym narzędziem w analizie finansowej, szczególnie dla biegłych rewidentów.

Do jego sporządzania zobligowane są następujące jednostki:1

 • spółki kapitałowe,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe.

Za przygotowanie sprawozdania z działalności jednostki odpowiada kierownik jednostki. W sprawozdaniu tym powinny być przedstawione informacje o stanie majątkowym oraz sytuacji finansowej jednostki. Dodatkowo prezentuje się w nim ocenę uzyskiwanych efektów oraz czynniki ryzyka i opis zagrożeń. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki informują o:2

 • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania,
 • przewidywanym rozwoju lub ograniczeniu działalności,
 • ważniejszych osiągnięciach w sferze badawczo-rozwojowej,
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
 • nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku zbycia,
 • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach),
 • instrumentach finansowych,
 • podpisanych ważniejszych kontraktach,
 • planowanych fuzjach, połączeniach i inwestycjach.

Jeżeli wyżej wymienione informacje znajdują się już w informacji dodatkowej i objaśnieniach, w sprawozdaniu z działalności należy podać, że taki stan zaistniał.3 W praktyce sprawozdanie z działalności jednostki może mieć od kilku do kilkudziesięciu stron. Z uwagi na znaczną dowolność w jego sporządzaniu trudno jest określić, co może się w nim znajdować – jest jednak w większości przypadków źródłem wielu cennych informacji, w tym informacje na temat instrumentów finansowych.

Umiejętności czytania sprawozdania i pozyskiwania na podstawie tego sprawozdania informacji stanowią jedną z podstawowych przesłanek ułatwiających podejmowanie decyzji finansowych, a także umożliwia właściwe dokonanie oceny kondycji finansowej podmiotu gospodarczego.


1 Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009, s. 178-179.
2 Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk 2008, s. 108.
3 Ibidem, s. 109.

Powrót