Literatura

A. Akty prawne
1.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (Dz. U. nr 121, poz. 591).

B. Książki i artykuły
1. Adamczyk J., Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Rachunkowość, 2004, nr 2.
2. Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2007.
3. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
4. Buk H., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE, Katowice 2005.
5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
6. Dobrucka M., Berczyńska A. , Wynik finansowy, ODDK, Gdańsk 2002.
7. Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, AE Wrocław, Wrocław 2000.
8. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.
9. Gabrusewicz W., Cieślak M., Kuśnierek K., Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, SK w Polsce, Warszawa 2001.
10. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans wartość poznawcza i analityczna ,Difin, Warszawa 2005.
11. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
12. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
13. Gabrusewicz W., Sprawozdawczość finansowa, WSZHiR, Poznań 2005.
14. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2003.
15. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
16. Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, PAR, Warszawa 2006.
17. Gos W., Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Instytut Audytu i Doradztwa, Warszawa 2005.
18. Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, PAR, Warszawa 2008.
19. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE ,Warszawa 2006.
20. Kobyłecki M., Analiza finansowa poradnik, IDM, Warszawa 2007.
21. Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
22. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, ODDK, Gdańsk 2008.
23. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
24. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
25. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej ustawy o rachunkowości, FINANS – SERVIS, Warszawa 2001.
26. Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk 2008.
27. Micherda B., Rachunek koszów i wyników, SK w Polsce, Warszawa 2002.
28. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF, London 2001.
29. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
30. Nowak E., Rachunek wyników, Difin, Warszawa 2004.
31. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
32. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badań i przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk 2003.
33. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
34. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009.
35. Sawicki K., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
36. Sawicki K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, EKSPERT, Wrocław 2002.
37. Siemińska E., Finansowa kondycja firmy – Metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003.
38. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2005.
39. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
40. Skoczylas W., Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2009.
41. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2002.
42. Suski-Borek G., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, Rachunkowość, 2001, nr 7.
43. Tokarski A., Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej na przykładzie Kopalni Soli X w latach 1996-1998, [w:] Wiśniewski J., Gospodarka w okresie przemian – varia, UMK Toruń, Toruń 2000.
44. Tokarski A., Płynność polskich przedsiębiorstw u progu XXI wieku, [w:] Jerzemowska M., Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, WSZ w Słupsku, Słupsk 2002.
45. Tokarski A., Tokarski M., Wybrane problemy płynności finansowej jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstwa na przykładzie kopalni soli w latach 1996-2000, Controling i Rachunkowość Zarządcza, 2001, nr 12.
46. Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
47. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
48. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego tom 1, Wolters Kluwers, Kraków 2009.
49. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005.