Analityczny rachunek zysków i strat

Stworzenie analitycznego rachunku zysków i strat polega na wyeliminowaniu nadmiernie szczegółowych pozycji. Następnie, aby łatwiej było ustalić zyskowność trzech głównych obszarów działalności, czyli działalności podstawowej operacyjnej, działalności pozostałej operacyjnej i działalności finansowej, wyodrębnia się osobno wynik na działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.
Dodatkowo dokonuje się także rozdzielenia wyniku brutto, aby uzyskać informacje, w jakim stopniu tworzy go działalność operacyjna, a w jakim działalność z nią niezwiązana.

Wynik brutto jest sumą dwóch elementów:1

  • wyniku operacyjnego,
  • oraz tzw. wyniku neutralnego, będącego efektem działalności finansowej i zdarzeń nadzwyczajnych.

Analityczny rachunek zysków i strat przedstawia poniższa tabela.

Analityczny rachunek zysków i strat

Źródło: Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005, s. 172.


1 Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005, s. 41.

Powrót