Archiwum kategorii: Analiza finansowa

Analiza dyskryminacji

W celu dokonania oceny kondycji firmy stosuje się także tzw. analizę dyskryminacji. Jest to zestawienie wybranych wskaźników przemnożonych przez odpowiednie wagi, a następnie zsumowane.

Wskaźnik Waga
(zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem 1,50
pasywa ogółem / zobowiązania ogółem 0,08
zysk netto / aktywa ogółem 10,00
zysk netto / przychody ze sprzedaży 5,00
zapasy / przychody ze sprzedaży 0,30
przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem 0,10

Obliczone na podstawie sprawozdań finansowych wskaźniki mnoży się przez wagi, a następnie sumuje. Suma sześciu wskaźników wyznacza ocenę przedsiębiorstwa. Skala ocen kondycji przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:

Analiza rachunku przepływów pieniężnych

Interpretacja Cash Flow najczęściej skupia się na ocenie osiągniętego wyniku na poszczególnych rodzajach działalności. Wykorzystuje się do tego analizę 8 przypadków, która potrafi określić kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Przepływy środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
Przypadki Działalność operacyjna Działalności inwestycyjna Działalność finansowa Zmiana stanu środków pieniężnych w roku obrotowym
1 + + + +
2 + +-
3 + + +-
4 + + +-
5 + + +-
6 + +-
7 + +-
8

Wskaźnik Wilcoxa – prognoza bankructwa, wartość likwidacyjna firmy

Metoda Wilcoxa jest uproszczoną metodą szacowania wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, w której to wartość przedsiębiorstwa szacowana jest z punktu widzenia możliwości zaspokojenia roszczeń jego wierzycieli. Dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika Wilcoxa mają postać:

Wyszczególnienie Waga
Gotówka (G) 100%
Papiery wartościowe (PW) 100%
Należności (N) 70%
Zapasy (ZP) 70%
Zaliczki (ZL) 70%
Inne aktywa (IA) 50%
Zobowiązania krótkoterminowe (ZK) 100%
Zobowiązania długoterminowe (ZD) 100%

Wskaźnik Wilcoxa = (100%G)+(100%PW)+(70%N)+(70%ZP)+(70%ZL)+(50%IA)-(100%ZK)-(100%ZD)

Model Altmana

Model Altmana został stworzony na podstawie analizy dyskryminacyjnej danych pochodzących z 66 przedsiębiorstw, z których 33 były w dobrej kondycji finansowej i 33 były zagrożone upadłością. Altman wyselekcjonował 22 wskaźniki w 5 grupach dotyczące płynności, rentowności, wspomagania finansowego, wypłacalności i obrotowości. Z listy 22 wskaźników zostało wybranych 5, które w najlepszy sposób oddają sytuację finansową przedsiębiorstwa. Tak powstał poniższy podstawowy model, który określa stopień zagrożenia upadłością (nie pozwalał na zastosowanie go dla przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie).

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 0,999 * X5

gdzie:
Z – wynik całkowity
X1 = Kapitał pracujący / Aktywa (Kapitał pracujący jest różnicą pomiędzy aktywami, a zobowiązaniami bieżącymi
X2 = Zysk zatrzymany / Aktywa
X3 = EBIT / Aktywa (EBIT to zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem)
X4 = Wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Księgowa wartość zadłużenia
X5 = Przychody ze sprzedaży / Aktywa