Archiwum kategorii: Rachunkowość

Analiza kosztów pracy

W zakresie oceny kosztów pracy na tle produkcji i całkowitych kosztów własnych oraz zatrudnienia wykorzystuje się pewien zestaw wskaźników:

1) Wskaźnik relacji całkowitych kosztów pracy do wartości produkcji sprzedanej netto:

Kpcpsn = (Kpc / Psn) * 100

2) Wskaźnik relacji kosztów pracy wynagrodzeń do wartości produkcji sprzedanej netto:

Kwpsn = (Kw / Psn) * 100

3) Wskaźnik relacji pozawynagrodzeniowych kosztów pracy do wartości produkcji sprzedanej netto:

Kpppsn = (Kpp / Psn) * 100

Księgowanie zaliczki na poczet przyszłych dostaw i usług

Otrzymaną zaliczkę ujmuje się na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, ponieważ w chwili jej otrzymania nie powoduje powstania przychodu bilansowego. Dopiero w momencie wydania towaru należy przeksięgować zaliczkę na konto „Przychody ze sprzedaży”.

Ewidencja zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych dostaw i usług:*

1. (WB lub KP) – wpływ zaliczki od odbiorcy za dostawę wyrobów
Wn 130 „Bieżący rachunek bankowy” lub 100 „Kasa”
Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami”
2. (Fa) – faktura VAT zaliczkowa
a) kwota otrzymanej zaliczki (wartość brutto) – Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami”
b) VAT należny – Ma 221 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”
c) wartość netto – Ma 844 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
3. (Fa) – faktura VAT potwierdzająca zrealizowanie dostawy
a) wartość netto – Ma 701 „Przychody ze sprzedaży wyrobów” lub 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”
b) VAT należny – Ma 221 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”
c) wartość brutto – Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami”
4. (Pk) – przeksięgowanie otrzymanej zaliczki (wartość netto)
Wn 844 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Ma 701 „Przychody ze sprzedaży wyrobów” lub 731 „Przychody ze sprzedaży towarów”

* numery kont są przykładowe, każda firma ma własną numerację

Ustalanie wyniku finansowego w różnych rodzajach działalności

Wynik finansowy w działalności handlowej:

Działalność handlowa

Ewidencja zdarzeń gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

I Etap – sporządzenie bilansu otwarcia

  • zasada ciągłości bialnsowej – bilans końcowy ubiegłego okresu sprawozdawczego jest bilansem początkowym nowego okresu sprawozdawczego.

II Etap – otwarcie kont bilansowych na początek okresu sprawozdawczego

  • zasada otwarcia kont bilansowych,
  • otwarcie kont bilansowych pozycjami z bilansu początkowego polega na zapisaniu kwot poszczególnych składników bilansu,
  • skladniki aktywów bilansu po stronie Dt kont aktywów,
  • składniki pasywów bilansu po stronie Ct kont pasywów.

III Etap – księgowanie operacji gospodarczych i sumowanie obrotów na kontach

  • zgodnie z zasadą ciągłości i systematyczności,
  • zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
  • księgowania na dwóch różnych kontach,
  • księgowania po przeciwnych stronach dwóch kont,
  • księgowania w tej samej kwocie.