Częstotliwość inwentaryzacji

Termin inwentaryzacji Rodzaj inwentaryzowanego majątku
Na ostatni dzień roku obrotowego a) aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy (z wyjątkiem gromadzonych na rachunkach bankowych),
b) papiery wartościowe (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, itp.),
c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych:
– produkty w toku produkcji
– niezużyte materiały i towary odpisywane w koszty w momencie ich zakupu,
– produkty gotowe odpisywane w koszty w momencie ich wytworzenia.
Ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku (dla większości jednostek będzie to 15 stycznia następnego roku) a) znajdujące się na terenie niestrzeżonym lub strzeżonym, lecz nie objęte ewidencją ilościowo-wartościową, zapasy:
– materiałów,
– półproduktów,
– produktów gotowych,
– towarów,
– środków trwałych (prócz gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony) znajdujących się na terenie niestrzeżonym,
b) maszyny i urządzenia objęte inwentaryzacją rozpoczętą, znajdujące się na terenie niestrzeżonym,
c) składniki majątkowe objęte ewidencją ilościową,
d) składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek.
Raz w ciągu dwóch lat Zanajdujące się na terenie strzeżonym i objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasy:
– materiałów,
– półproduktów,
– wyrobów gotowych,
– towarów.
Raz w ciągu czterech lat Środki trwałe (za wyjątkiem gruntów, do których dostęp jest znacznie utrudniony, np. budowli podziemnych, instalacji, itp.) oraz maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, jeśli znajdują się na terenie strzeżonym.
Na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału i zakończyć do 15 stycznia następnego roku a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
b) grunty,
c) należności,
d) zobowiązania,
e) pożyczki i kredyty,
f) własne składniki majątku powierzone kontrahentom,
g) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie ograniczony,
h) inwestycje rozpoczęte (z wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych tymi inwestycjami),
i) wartości niematerialne i prawne,
j) rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne,
k) przychody przyszłych okresów,
l) kapitały własne,
ł) fundusze specjalne, rezerwy,
m) aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.