Ekonomiczny słowniczek angielsko-polski

Angielski zwrot Tłumaczenie
Administrative costs Koszty administracyjne
Administrative expense Wydatki administracyjne
Amortization Amortyzacja
Assets Aktywa
Assets book value Wartość księgowa aktywów
Assets coverage ratio Wskaźnik pokrycia w środkach
Balance Bilans
Balance of payment Bilans płatności
Balance sweet Bilans księgowy
Bank overdraft Przekroczenie rachunku bankowego
Benefis Korzyści
Bills of exchange Rozliczenie handlu zagranicznego
Bonds Obligacje
Break event point Próg rentowności
Capital Kapitał
Cash Gotówka
Cash balance Saldo gotówkowe
Cash flows Przepływy pieniężne
Cash generation Generacja gotówki
Cash outflows Wydatki pieniężne
Cash surplus Nadwyżka pieniężna
Corporate tax Podatek od firmy
Cost Koszt
Cost analysis Analiza kosztów
Cost of goods manufactured Koszt towarów wytworzonych
Cost of goods sold Koszt towarów sprzedanych
Credit Kredyt
Creditors Wierzyciele
Current assets Aktywa bieżące
Current liabilities Bieżące zobowiązania
Current rate Stopa bieżąca
Current ratio Współczynnik płynności
Debenture Obligacja, list zastawny
Debt Dług
Debt capital Środki z pożyczki
Debt service Obsługa zadłużenia
Debtors Dłużnicy
Deficit Deficyt
Demand Popyt
Demand analysis Analiza popytu
Demand growth Wzrost popytu
Depreciation Deprecjacja
Depreciation rate Stawki odpisów deprecjacyjnych
Direct costs Koszty bezpośrednie
Direct manpower Bezpośrednia siła robocza
Direct materials Materiały bezpośrednie
Discount rate Stopa dyskontowa
Distribution costs Koszty dystrybucji
Dividends Dywidendy
Earnings Dochody, zarobki
Elasticity of demand Elastyczność popytu
Employed capital Kapitał zaangażowany
Equity capital Kapitał zakładowy
Expenditures Wydatki
Factory costs Koszty fabryczne
Factory overhead costs Koszty ogólnozakładowe
Financial costs Koszty finansowe
Financial resources Całkowite zasoby finansowe
Financial risk rate Stopa ryzyka finansowego
Fixed assets Środki trwałe
Fixed capital Kapitał trwały
Fixed costs Koszty stałe
Franchise Koncesja
furniture, etc. meble, itd.
Gross profit Zysk brutto
Incomes Dochody, wpływy
Indirect costs Koszty pośrednie
Intangible assets Wartości niematerialne
Interest Odsetki
Internal rate of return Wewnętrzna stopa zwrotu
Inventory Zapasy
Inventory costs Koszty zapasów
Inventory turnover Wskaźnik rotacji zapasów
Investment Inwestycja, zaangażowanie kapitału
Investment costs Nakłady inwestycyjne
Labor Robocizna
Land, buildings Ziemia, budynki
Lease Dzierżawa
Liabilities Zobowiązania, pasywa
Licencing agreement Umowy licencyjne
Loan Pożyczka
Loan capital Kapitał pożyczony
Long-term credit Kredyt długoterminowy
Long-term debt service coverage Wskaźnik obsługi zadłużenia długoterminowego
Long-term loan Pożyczka długoterminowa
Losses Straty, pasywa
Manpower Siła robocza
Manufacturing costs Koszty wytwarzania
Marginal costs Koszt krańcowy
Market Rynek
Market analysis Analiza rynku
Materials Materiały
Medium-term loan Pożyczka średnioterminowa
Middle-term credit Kredyt średnioterminowy
ministrative overhead costs Ogólne koszty administracyjne
National economic evaluation Przydatność dla gospodarki rynkowej
Net current assets Aktywa bieżące netto
Net present value Aktualna wartość netto
Net profit Zysk netto
Net tangible assets Wartość netto środków
Net working capital Kapitał obrotowy netto
Net worth Wartość netto
Operating costs Koszty operacyjne
Operating profit Zysk operacyjny
Operational performance Sprawność operacyjna
Opportunity costs Koszt „utraconej szansy”
Patents Patenty
Payback method Sposób spłaty
Plant Zakład
Plant capacity Zdolności produkcyjne
plant, machinery zakład, maszyny
Preproduction capital costs Przedprodukcyjne nakłady kapitałowe
Present value of assets Wartość bieżąca aktywów
Present value of investment Zaktualizowana wartość inwestycji
Price Cena
Price index Wskaźnik cen
Price variance Zróżnicowanie cen
Probability analysis Analiza prawdopodobieństwa
Production costs Koszty produkcji
Profit Zysk
Profit and loss account Rachunek zysków i strat
Profit rate Stopa zyskowności
Profitability index Wskaźnik rentowności
Purchases Zakupy
Quick ratio Szybki współczynniki
Rate Stopa
Rate of return Stopa zwrotu
Receivables Należności
Repayments Raty
Retained profit Zysk zatrzymany, niepodzielony
Return on capital employed Dochody z kapitału
Return on investment Dochody z inwestycji
Revenues Dochody
Sales Sprzedaż, wartość produkcji, sprzedanej
Sales costs Koszty sprzedaży
Sensitivity analysis Analiza wrażliwości
Shares Akcje
Short-term credit Kredyt krótkoterminowy
Short-term loan Pożyczka krótkoterminowa
Simple rate of return Prosta stopa zwrotu
Staff Personel
Stock Zapasy
Tangible assets Środki/wartości/niematerialne
Tax Podatek
Terminology Terminologia
tools, vehicles narzędzia, pojazdy
Total assets Aktywa ogółem
Total production costs Całkowite koszty produkcji
Trademarks Znaki handlowe
Variable costs Koszty zmienne
Working capital Kapitał obrotowy