Analiza środków pracy i materiałów

Analiza wykorzystania środków pracy – analiza ta polega na obliczeniu i ocenie wskaźników charakteryzujących poziom wykorzystania środków trwałych, głównie maszyn i urządzeń.

Do analizy tej wykorzystuje się następujące wskaźniki:
a) wskaźnik wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa – stosunek wartości brutto środków trwałych do liczby pracowników.

Wwt = Wp / Z

Wp – wartość początkowa (brutto) środków trwałych
Z – liczba pracowników

Im większa wartość tego wskaźnika tym lepiej, tym wyższe są możliwości techniczne przedsiębiorstwa.

b) wskaźnik umorzenia środków trwałych – stosunek (relatywny lub procentowy) sumy umorzenia do wartości brutto środków trwałych.

Wu = U / Wp lub Wu = (U * 100%) / Wp

Wysoki poziom umorzenia świadczy o przestarzałości środków trwałych, co przekłada się na poziom ich zużycia.

c) wskaźnik wykorzystania nominalnego czasu pracy maszyn i urządzeń – stosunek procentowy czasu efektywnego do nominalnego.

Wtn = (Te * 100%) / Tn , Te = Tn – Tnp

Tn – czas nominalny czyli możliwy do przepracowania
Te – czas efektywny czyli rzeczywiście przepracowany w danym okresie, jest zazwyczaj niższy od nominalnego z uwagi na czas nieprzepracowany (z powodu np. awarii maszyn).

Wskaźnik ten powinien rosnąc do 100 %, co świadczy o poprawie efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń (wydłuża się czas ich pracy).

Analiza materiałów polega na badaniu:
a) zużycia materiałów w ujęciu całkowitym i na jednostkę wyrobu przez obliczenie odchyleń i dynamiki zużycia oraz ustaleniu wpływu zużycia materiałów na wartość zużytych materiałów.

Zu = Pi * Nz

b) zapasów materiałowych pod kątem ich struktury w podziale na prawidłowe i nieprawidłowe, poziomu i dynamiki przez obliczenie odchyleń wskazujących na korzystne lub nie zmiany w zapasach i ich relacji do zużycia materiałów.

Powrót