Normowanie czynników produkcji

Normowanie czynników produkcji – polega na ustaleniu zależności ilościowej między wielkością produkcji a ilością czynników niezbędnych do jej wykonania.
Normowanie środków pracy – ustala ilość maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania określonej ilości wyrobów. Podstawą ustalenia jest zdolność produkcyjna maszyn.
Zdolność produkcyjna maszyn – maksymalna ilość wyrobów lub operacji technologicznych jaką można wykonać w określonym czasie.

Do ustalenia zdolności produkcyjnej potrzebne są:
a) czas pracy maszyny

Tk – czas kalendarzowy obejmujący wszystkie dni w danym okresie
Tn – czas nominalny czyli czas który maszyna powinna pracować

Tn = (Tk – Tw) * 8h/zmianę * ilość zmian/dzień

Tw – czas wolny od pracy
Te – czas efektywny czyli rzeczywiście przepracowany przez maszynę

Te = Tn – Tnp

Tnp – czas nieprzepracowany, może być wyrażony w procentach wtedy liczy się go od Tn

b) możliwości techniczne maszyny zawarte w normach pracy

Nc – norma czasu (pracochłonności), która określa w jakim przeciętnym czasie przy pomocy danej maszyny lub urządzenia można wykonać jednostkę wyrobu lub jedną operację technologiczną.
Nw – norma wydajności, która określa ile przeciętnie wyrobów lub operacji technologicznych można wykonać przy pomocy danej maszyny lub urządzenia w jednostce czasu.

Zdolność produkcyjną maszyn można wyznaczyć następująco:

Zpm = Te * Nw lub Zpm = Te / Nc

Natomiast zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa można ustalić następująco:

  • jako sumę lub iloczyn zdolności produkcyjnych poszczególnych maszyn,
  • jest równa zdolności produkcyjnej maszyny o najmniejszej zdolności,
  • na poziomie zdolności produkcyjnej maszyny, która jest najważniejsza z punktu widzenia wytwarzania wyrobów.

Normowanie pracy – pozwala na ustalenie liczby pracowników niezbędnych do wykonania określonej produkcji w przedsiębiorstwie.

Korzysta się tutaj z następujących norm:
a) norm pracy,

Nc – w jakim przeciętnym czasie pracownik powinien wykonać jednostkę wyrobu
Nw – ile przeciętnie wyrobów powinien wykonać pracownik w jednostce czasu

b) normy obsługi – określa ile maszyn lub urządzeń powinien obsługiwać jeden pracownik,
c) normy obsady – określa ilu pracowników powinno obsługiwać jedną maszynę lub urządzenie.

Powrót