Obniżka kosztów własnych

Obniżka kosztów – zmniejszenie nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo na wytworzenie i sprzedaż wyrobów, usług, towarów.

Występują następujące wskaźniki obniżki kosztów:
a) wskaźnik obniżki kosztów – stosunek procentowy kwoty obniżki kosztów do jednostkowego kosztu własnego ponoszonego w okresie ubiegłym, powinien być rosnący

Wok = ((k1 – k2) * 100%) / k1 lub Wok = ((K1 – K2) * 100%) / K1

k1 – jednostkowy koszt własny w okresie ubiegłym
k2 – jednostkowy koszt własny w okresie badanym
K1 – całkowity koszt własny w okresie ubiegłym
K2 – całkowity koszt własny w okresie badanym

b) wskaźnik sumy obniżki kosztów – określa o jaką kwotę zmniejszyły się nakłady w danym okresie poniesione na całą produkcję w stosunku do roku ubiegłego, powinien być rosnący

Sok = (k1 – k2) * Pi lub Sok = K1 – K2

c) wskaźnik poziomu kosztów – stosunek procentowy całkowitych kosztów własnych do osiągniętych przychodów ze sprzedaży, powinien być malejący

Wpk = (K * 100%) / P

P – przychody ze sprzedaży

Wskaźnik ten określa ile procent w 100 % przychodów ze sprzedaży stanowią koszty. A jeśli zinterpretujemy go wartościowo to określa ile złotych w każdych 100 zł przychodów ze sprzedaży stanowią koszty.

Możliwości obniżenia kosztów:

  • zmniejszenie zużycia materiałów,
  • zastępowanie materiałów droższych tańszymi,
  • zastępowanie pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń,
  • wzrost wydajności pracy,
  • poprawa jakości wyrobów, co zmniejszy lub wyeliminuje koszty strat na brakach,
  • wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii przez zastosowanie energooszczędnych maszyn i urządzeń,
  • zmniejszanie wartości kosztów zarządu,
  • wybór odpowiedniej formy zbytu i kanału dystrybucji.

Powrót