Przychody i nakłady przedsiębiorstwa

Przychody ze sprzedaży – stanowią równowartość sprzedanych przez przedsiębiorstwo wyrobów gotowych, towarów, usług i materiałów. Występują jako przychody brutto lub netto.

Pozostałe przychody operacyjne – stanowią równowartość kwot uzyskanych z tytułu:

 • sprzedaży i likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie i WNiP,
 • otrzymanych darowizn,
 • otrzymanych dotacji,
 • otrzymanych kar, grzywien i odszkodowań,
 • przedawnionych, umorzonych zobowiązań,
 • ujemnej wartości firmy.

Przychody finansowe – stanowią równowartość kwot uzyskanych z tytułu:

 • sprzedaży długoterminowych papierów wartościowych obcych,
 • udziałów w spółkach kapitałowych (dywidendy),
 • odsetek od udzielonych pożyczek,
 • dyskonta przy zakupie czeków i weksli obcych,
 • odsetek od lokat bankowych,
 • wartości umorzonych kredytów i pożyczek.

Rodzaje ponoszonych przez przedsiębiorstwo nakładów:

 • wydatek – nakład celowy i zamierzony polegający na zamianie pieniądza na inny składnik,
 • koszt – nakład celowy, zamierzony i zwrotny, związany ze zużyciem rzeczowych czynników produkcji i pracy ponoszony przez przedsiębiorstwo w danym okresie na wytworzenie i sprzedaż wyrobów gotowych, towarów lub usług,
 • strata – nadkład niecelowy, niezamierzony i niezwracany.
  Może mieć charakter:
  – straty finansowej – ujemna różnica między osiąganymi przychodami a ponoszonymi kosztami,
  – straty nadzwyczajnej – ujemny skutek zdarzeń zachodzący poza normalną działalnością przedsiębiorstwa czyli zdarzeń losowych, zaniechania lub okresowego zawieszenia pewnego rodzaju działalności, postępowania
  układowego i upadłościowego dłużnika firmy.

Powrót