Kapitał obcy (kredyt)

Kredyt – określona kwota udostępniona przez bank pod warunkiem jej zwrotu wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie z bankiem (na określonych warunkach).

Funkcje kredytu:

 • emisyjna – kredyt stanowi źródło emisji pieniądza,
 • dochodowa – kredyt stanowi dodatkowe źródło dochodu dla kredytobiorcy,
 • rozdzielcza – kredyt przemieszcza środki finansowe od osób gromadzących w bankach w formie lokat do osób korzystających z kredytów,
 • motywacyjna – kredyt motywuje do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż stanowi w pewnym sensie uzupełnienie środków kapitałowych, a także motywuje kredytobiorcę do podejmowania racjonalnych decyzji pozwalającej na utrzymanie dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej lub jej poprawę.

Rodzaje kredytów:

 • ze względu na czas, na jaki kredyt jest udzielony:
  – krótkoterminowy,
  – średnioterminowy,
  – długoterminowy,
 • ze względu na przedmiot kredytu:
  – towarowy,
  – pieniężny,
  – inwestycyjny,
 • ze względu na technikę operacji kredytowych:
  – kredyt udzielony w formie jednorazowej wypłaty,
  – kredyt w rachunku bieżącym,
 • ze względu na terminowość spłaty i sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy:
  – kredyty normalne – opóźnienie w spłacie do 1 miesiąca, a sytuacja kredytobiorcy nie budzi zastrzeżeń,
  – kredyty normalne pod obserwacją – opóźnienie w spłacie do 1 miesiąca, ale bank na bieżąco kontroluje sytuację kredytobiorcy,
  – kredyty poniżej standardu – opóźnienie w spłacie powyżej 1 miesiąca, ale nie dłużej niż 3 miesiące, a sytuacja kredytobiorcy jest dobra,
  – kredyty wątpliwe – opóźnienie w spłacie powyżej 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 6 miesięcy, a sytuacja kredytobiorcy jest zła (przedsiębiorstwo ponosi straty, ale pokrywa je z kapitałów własnych),
  – kredyty stracone – opóźnienie w spłacie powyżej 6 miesięcy, kredytobiorca jest w stanie upadłości.

Procedura udzielania kredytu:

 • złożenie wniosku kredytowego – powinien zawierać następujące elementy:
  – kwotę wnioskowanego kredytu,
  – cel, na jaki kredyt zostanie wykorzystany,
  – proponowane terminy spłaty,
  – wskazanie formy prawnego zabezpieczenia kredytu.
  Ponadto do wniosku powinny być dołączone następujące elementy:
  – bilans z rachunkiem zysków i strat,
  – zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP,
  – zaświadczenie z urzędu podatkowego o uregulowaniu zobowiązań podatkowych,
  – biznesplan.
 • badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – zdolność jednostki gospodarczej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami.

Powrót