Inwestycje w przedsiębiorstwie

Inwestycje – wykorzystywanie środków finansowych w celu zwiększenia posiadanych składników majątku trwałego.

Rodzaje inwestycji:

  • rzeczowe – nabycie nowych środków trwałych,
  • finansowe – nabycie długoterminowych papierów wartościowych obcych i zwiększanie innych długoterminowych aktywów finansowych.

Przygotowanie i realizacja inwestycji przebiega następująco:

  • ustalenie celowości inwestycji – inwestycja, która daje w przyszłości korzyści przedsiębiorstwu,
  • przygotowanie inwestycji – opracowanie projektu i dokumentacji inwestycyjnej,
  • realizacja inwestycji – wykonanie prac inwestycyjnych,
  • przekazanie inwestycji do użytkowania,
  • ocena inwestycji.

Ocenę inwestycji dokonuje się poprzez analizę dwóch wskaźników:

a) wskaźnik okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych – określa w jakim czasie zwrócą się nakłady poniesione na inwestycję, im mniejszy tym lepiej (nakłady wtedy szybciej się zwrócą),

Wo = N / E

N – nakłady na inwestycję
E – efekty finansowe dzięki inwestycji (wyrażone w skali roku)

b) wskaźnik efektywności (opłacalności) inwestycji – ile złotych efektu przypada na każdą złotówkę poniesionych nakładów, im większy tym lepiej (efekty wtedy przynoszą zamierzony zysk).

We = E / N

Cykl inwestycyjny – czas od momentu rozpoczęcia inwestycji do chwili jej zakończenia. Im dłuższy jest cykl, tym większych nakładów wymaga inwestycja.

Powrót