Cykl organizacyjny

Cykl organizacyjny – czas od momentu rozpoczęcia działania do chwili jego zakończenia.

Etapy cyklu organizacyjnego:

 • ustalenie celu działania – cel wyznacza kierownik, który musi przekazać go wykonawcom,
 • planowanie toku działania – składa się z dwóch części:
  – dokonanie rozeznania w zakresie niezbędnych i posiadanych środków umożliwiających realizację celu,
  – opracowanie planu przebiegu działania,
 • pozyskiwanie zasobów czyli środków niezbędnych do realizacji celu,
 • realizacja celu czyli postępowanie zgodnie z planem,
 • kontrola czyli ocena osiągniętego efektu, porównanie go z zaplanowanymi i wyciągnięcie wniosków.

Zasady cyklu organizacyjnego:

 • zasada skuteczności działania – odnosi się do oceny stopnia realizacji celu. Działanie może być skuteczne (zamierzony cel udało się w pełni zrealizować), częściowo skuteczne (cel osiągnięto połowicznie) albo nieskuteczne (celu nie udało się zrealizować),
 • zasada korzystności działania – wykorzystuje się tutaj zależność między poniesionymi nakładami a osiągniętymi efektami. Skuteczność działania może być korzystne (osiągnięte efekty są większe od poniesionych nakładów), neutralne (osiągnięte efekty są równe poniesionym nakładom) albo niekorzystne (efekty są niższe od nakładów),
 • zasada ekonomiczności działania – ocena tego typu jest możliwa po ustaleniu relacji między efektami a nakładami. Ekonomiczność działania może być ekonomiczne (stosunek efektów do nakładów jest większy od 1), neutralne (stosunek efektów do nakładów jest równe 1) albo nieekonomiczne (stosunek efektów do nakładów jest mniejszy od 1).

Powrót