Planowanie i tryb planowania

Plan – zbiór podjętych decyzji oraz źródło podejmowania dalszych decyzji.

Potrzeba planowania wynika z konieczności ustalenia:

 • celów działania przedsiębiorstwa,
 • metod i sposobów realizacji celów,
 • czynności, których wykonanie umożliwi osiągnięcie zamierzonego celu.

Rodzaje planowania:

 • strategiczne – na okres kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat,
 • taktyczne – na okres jednego roku,
 • operatywne – uściślenie planu taktycznego i wprowadza na bieżąco zmiany, jeżeli zmieniły się warunki jego realizacji.

Wyróżniamy następujące zasady planistyczne:

 • zasada realności planu – zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez przedsiębiorstwo w możliwych do tego warunkach,
 • zasada alternatywnych rozwiązań – do planowanych efektów można dojść różnymi drogami i przy zaangażowaniu różnych środków, opracowuje się tutaj warianty planu,
 • zasada koncentracji – łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawców, celem jest jak najszybsze wykonanie określonych zamierzeń,
 • zasada racjonalnego gospodarowania – ustala w danych warunkach najlepsze wyniki przedsiębiorstwa przy określonym poziomie zużycia środków niezbędnych dla ich realizacji, ma za zadanie określić w planie zadania i cele oraz odpowiednio dobrać środki do wykonania planu,
 • zasada elastyczności planowania – dostosowanie sposobu realizacji założeń planowych do zaistniałych okoliczności,
 • zasada podstawowego ogniwa – określa w planie najważniejsze zadania, które decydują o wynikach prowadzonej działalności oraz zapewnia środki na wykonanie planu.

Najważniejsza metoda planowania:

– metoda bilansowa

Równanie obrotów towarowych w firmie handlowej: Za + Zp = S + U + Z

Korzyść: można obliczyć każdą wielkość planową, jeżeli znamy pozostałe wielkości.

Za – planowany zakup
Zp – zapas początkowy towarów
S – planowana sprzedaż
Zk – planowany zapas końcowy
U – planowane ubytki towarowe na podstawie limitu wyznaczającego górną granicę do jakiej ubytki mogą wystąpić

Roczny plan działalności jednostki gospodarczej składa się z planów odcinkowych, które odnoszą się do:

 • zadań przedsiębiorstwa
  – plan produkcji i sprzedaży (w przemyśle),
  – plan obrotów towarowych (w handlu),
  – plan usług (w firmie usługowej),
 • środków realizacji zadań
  – plan inwestycji,
  – plan zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
  – plan zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
 • nakładów
  – plan kosztów
 • przewidywanych efektów
  – plan finansowy

Wyróżniamy następujące etapy planowania:

 • prace przygotowawcze – polegają na zbieraniu informacji niezbędnych do podjęcia konkretnych decyzji na przyszłość, źródłem informacji są np. wyniki analizy rynku itp.,
 • opracowanie projektu planów odcinkowych – prace przebiegają w różnych komórkach przedsiębiorstwa,
 • koordynacja planów odcinkowych – opracowanie projektu planu. Do działu planowania spływają plany odcinkowe, a tam badana jest ich wewnętrzna zgodność oraz łączy się wszystko w całość,
 • uchwalenie planu – z projektem planu zapoznają się pozostałe organy w przedsiębiorstwie, które są uprawnione do podejmowania decyzji w tym zakresie i uchwalają razem plan.

Powrót