Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe – podmiot gospodarczy, w którym państwo jest właścicielem majątku. Działa na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do KRS.

Założycielami przedsiębiorstwa w imieniu państwa mogą być:

 • rada ministrów lub konkretny minister,
 • terenowe organy administracyjne np. wojewoda,
 • branki państwowe.

W przedsiębiorstwie państwowym działają następujące organy:

 • zarząd – jego skład to dyrektor oraz jego następcy. Dyrektor zarządza oraz kieruje przedsiębiorstwem, podejmuje ważne decyzje i reprezentuje firmę na zewnątrz,
 • rada pracownicza – organ, który reprezentuje załogę, wpływa w jakimś stopniu na podejmowane przez zarząd decyzje,
 • ogólne zebrania pracowników – jego skład to wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.

Prywatyzacja – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w prywatny. Za przekształcenia odpowiada minister Skarbu Państwa.

Prywatyzacja następuje na wniosek:

 • organu założycielskiego za zgodą dyrektora i rady pracowniczej,
 • dyrektora przedsiębiorstwa za zgodą rady pracowniczej,
 • rady ministrów lub samego ministra Skarbu Państwa.

Metody prywatyzacji:

 • bezpośrednia – prywatyzacja przez likwidację przedsiębiorstwa państwowego. Stosuje się ją w małych lub niektórych średnich przedsiębiorstw państwowych. Likwidacja ta polega na sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub w części, połączeniu przedsiębiorstwa w całości lub w części z inną spółka prawa handlowego albo wydzierżawieniu przedsiębiorstwa,
 • pośrednia – prywatyzacja na drodze kapitałowej. Prywatyzacja ta odnosi się do dużych i niektórych średnich przedsiębiorstw państwowych. Tutaj prywatyzacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową.

Metoda pośrednia ma 2 etapy:

Etap 1: przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa czyli tzw. komercjalizacja. Zmiany jakie zachodzą:

 • przerejestrowanie przedsiębiorstwa,
 • odwołanie zarządu i organu samorządowego załogi,
 • majątek przedsiębiorstwa staje się majątkiem spółki,
 • pracownicy są automatycznie pracownikami spółki,
 • powołuje się Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą, Zarząd (organy typowe dla spółek kapitałowych).

Etap 2: Skarb Państwa przeznacza część udziałów lub akcji, których był właścicielem, do sprzedaży (obrotu). Z puli przeznaczonej do sprzedaży:

 • max 15 % otrzymują nieodpłatnie pracownicy tego przedsiębiorstwa,
 • min 10 % przeznacza na zasilenie systemu ubezpieczeń społecznych,
 • max 75 % odpłatnie innym osobom.

Dopiero od tego momentu przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem prywatnym.

Powrót