Zadania z ekonomiki przedsiębiorstw dotyczące kapitału

Zadanie nr 53
Na koniec 2003 roku w przedsiębiorstwie państwowym X wartość majątku trwałego i obrotowego wynosiła 3075000 zł, z czego 72 % stanowił majątek pochodzący z funduszu założycielskiego. W roku następnym nie nastąpiła zmiana funduszu założycielskiego. W 2003 roku przedsiębiorstwo osiągnęło zysk netto w wysokości 254000zł, z czego na fundusz przedsiębiorstwa przekazano 60 % tej kwoty i zakupiono za nią nowe maszyny oraz zwiększono zapasy produkcji w toku.
Obliczyć wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa X, w tym wartość funduszu założycielskiego oraz funduszu przedsiębiorstwa na koniec 2004 roku. Ustalić strukturę tego kapitału.

Rozwiązanie:

2003 r.
Fundusz założycielski – 3075000 zł * 72 % = 2214000 zł
Fundusz przedsiębiorstwa – 3075000 zł – 2214000 zł = 861000 zł

2004 r.
Fundusz założycielski – 2214000 zł
Fundusz przedsiębiorstwa – 254000 zł * 60 % = 152400 zł
861000 zł + 152400 zł = 1013400 zł

Kapitał własny – 2214000 zł + 1013400 zł = 3227400 zł

ep (48)

Zadanie nr 54
W spółdzielni w bilansie na koniec 2002 roku wykazano, że fundusz zasobowy wynosi 620000 zł, a udziałowy 175000 zł. W 2003 roku przystąpili do spółdzielni nowi członkowie wnosząc wpisowe w kwocie 1500 zł i udziały w wysokości 63000 zł. W tym samy roku wycofało się z niej kilku członków, którym zwrócono udziały w wysokości 9500 zł. W 2002 roku z nadwyżki bilansowej spółdzielni w wysokości 86000 zł przeznaczono:
– 30 % na dywidendy dla członków spółdzielni,
– 25 % na premie i nagrody dla pracowników,
– 15 % na działalność społeczną,
– reszta zasiliła kapitał samofinansowania spółdzielni.
Obliczyć wysokość kapitału własnego w 2003 roku z podziałem na udziałowy i zasobowy oraz podać jego strukturę.

Rozwiązanie:

2002 r.
Fundusz udziałowy – 175000 zł
Fundusz zasobowy – 620000 zł

2003 r.
Fundusz udziałowy – 175000 zł + 63000 zł – 9500 zł = 228500 zł
Fundusz zasobowy – 620000 zł + 1500 zł = 621500 zł
86000 zł * 30 % = 25800 zł
621500 zł + 25800 zł = 647300 zł

ep (49)

Zadanie nr 55
W spółce akcyjnej branży maszynowej w 200 3 roku kapitał zakładowy wynosił 785000 zł, zapasowy 315000 zł, rezerwowy 36500 zł. Osiągnięty w tym okresie przez spółkę zysk wynosił 92000 zł.
Podaj ile wynosił kapitał spółki w 2004 roku, jeżeli pod koniec stycznia tego roku spółka dokonała emisji 8500 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 70 zł, które były sprzedawane na rynku pierwotnym za 74 zł, poza tym akcjonariusze postanowili zwiększyć odpisy na powiększenie kapitału zapasowego o 1,5 % w stosunku do minimalnej ich wysokości. Natomiast na kapitał rezerwowy przeznaczyć z zysku kwotę 2400 zł. Podaj strukturę kapitału.

Rozwiązanie:

2003 r.
Kapitał zakładowy – 785000 zł
Kapitał zapasowy – 315000 zł
Kapitał rezerwowy – 36500 zł
Osiągnięty zysk – 92000 zł

2004 r.
Emisja akcji po cenie nominalnej – 8500 * 70 zł = 595000 zł
Sprzedaż akcji – 8500 * 74 zł = 629000 zł
Kapitał zakładowy – 785000 zł + 595000 zł = 1380000 zł
Kapitał zapasowy – 315000 zł + (92000 zł * 9,5 %) + (629000 zł – 595000 zł) = 357740 zł
Kapitał rezerwowy – 36500 zł + 2400 zł = 38900 zł<

ep (50)

Zadanie nr 56
Przeciętne zużycie czynników produkcji przypadające na jeden dzień wynosi w przedsiębiorstwie X 15200 zł, a cykl obrotowy majątku 22 dni. Kapitał własny oraz zobowiązania przedsiębiorstwa wynikające z jego prawidłowej działalności są równe 262000 zł. Ustalić czy środki będące do dyspozycji przedsiębiorstwa są wystarczające w podanych warunkach, czy też będzie ono zmuszone do skorzystania z kredytu bankowego, jeżeli tak to podać jego wysokość.

Zapotrzebowanie na kapitał = średni dzienny koszt produkcji * Rd
Zapotrzebowanie na kredyt = zapotrzebowanie na kapitał – kapitał własny samofinansowania działalności bieżącej

Rozwiązanie:

Zapotrzebowanie na kapitał = 15200 zł * 22 dni = 334400 zł/cykl
Zapotrzebowanie na kredyt = 334400 zł/cykl – 262000 zł = 72400 zł

Zapotrzebowanie na kapitał wynosi 334400 zł i kapitał własny nie pokrywa tych potrzeb, a więc musi skorzystać z kredytu w wysokości 72400 zł.

Powrót