Zadania z ekonomiki przedsiębiorstw dotyczące majątku przedsiębiorstwa

Zadanie nr 47
Na koniec ubiegłego roku przedsiębiorstwo X miała m.in. następujące środki umożliwiające prowadzenie działalności:
– grunty i tereny – 12000 zł,
– środki pieniężne w kasie i w banku – 79000 zł,
– budynki i budowle – 184000 zł,
– akcje przeznaczone do sprzedaży – 212000 zł,
– urządzenia techniczne – 63000 zł,
– należności z tytułu dostaw – 78000 zł,
– maszyny – 212000 zł,
– zapasy wyrobów gotowych – 43000 zł,
– środki transportu – 121000 zł,
– akcje i obligacje obce – 38000 zł,
– zapasy materiałów – 56000 zł,
– zapasy półproduktów i produktów w toku – 43000 zł,
– koszty zakończonych prac rozwojowych – 19000 zł,
– rozpoczęte inwestycje rzeczowe – 46000 zł,
– pożyczki długoterminowe udzielone przez przedsiębiorstwo X – 14000 zł,
– towary – 32000 zł,
– należności długoterminowe – 20000 zł,
– weksle i czeki obce – 10000 zł.
Na podstawie tych informacji ustalić strukturę majątku przedsiębiorstwa X w następującym zestawieniu.

Rozwiązanie:

ep (47)

A.1a – 12000 zł + 184000 zł + 63000 zł + 212000 zł + 121000 zł = 592000 zł
A.1b – 46000 zł
A.2 – 19000 zł
A.3 – 14000 zł + 38000 zł = 52000 zł
A.4 – 20000 zł
B.1 – 43000 zł + 43000 zł + 56000 zł + 32000 zł = 174000 zł
B.2a – 212000 zł + 10000 zł = 222000 zł
B.2b – 79000 zł
B.3 – 78000 zł

W przedsiębiorstwie X majątek trwały wynosi 729 tys. zł, co stanowi 56,9 % ogólnego majątku, a majątek obrotowy wynosi 553 tys. zł, co stanowi 43,1 % ogółu majątku.

Zadanie nr 48
Przedsiębiorstwo przemysłowe zakupiło tokarkę automatyczną i szlifierkę, których łączna wartość wynosi 108 tys. zł. Maszyny te będą stanowiły linię produkcyjną dla nowych wyrobów. Tokarka jest o 40 % droższa od szlifierki. Koszty montażu i rozruchu obu maszyn wyniosą łącznie 8100 zł. Obliczyć wartość początkową tokarki oraz szlifierki, jeżeli podane koszty kształtują się proporcjonalnie do ceny zakupu tych obrabiarek. Wyniki podać w pełnych dziesiątkach złotych.

Rozwiązanie:

x – cena tokarki
y – cena szlifierki
x = 1,4y

1,4y + y = 108000 zł
y = 45000 zł
x = 1,4 * 45000 zł = 63000 zł

Koszty liczymy tak samo

x – koszt tokarki
y – koszt szlifierki

1,4y + y = 81000 zł
y = 3375 zł
x = 1,4 * 3378 zł = 4725 zł

Wp = cz + kz
Wp (tokarki) = 63000 zł + 4725 zł = 67725 zł
Wp (szlifierki) = 45000 zł + 3375 zł = 48375 zł

Wartość początkowa tokarki wynosi 67725 zł, a szlifierki 48375 zł.

Zadanie nr 49
Obliczyć roczny i miesięczny koszt zużycia szlifierki oraz podać stopę amortyzacji dla tej maszyny, jeżeli jej wartość początkowa wynosi 48000 zł, a przewidywany okres użytkowania wynosi 8 lat.

Rozwiązanie:

sr = Wp / T
sr = 48000 zł / 8 lat = 6000 zł/rok
sm = sr / 12
sm = 6000 zł / 12 = 500 zł/mc
sr = (Wp * sta) / 100% ? sta = (sr * 100 %) / Wp
sta = (6000 zł * 100 %) / 48000 zł = 12,5 %

Roczny koszt zużycia wynosi 6000 zł, a miesięczny 500 zł. Stopa amortyzacji dla tej maszyny jest równa 12,5 %.

Zadanie nr 50
Przedsiębiorstwo zakupiło prasę automatyczną, którą uruchomiło w październiku 2002 roku. Wartość początkowa prasy wynosiła 45000 zł, stopa amortyzacji 12 %. Ustalić wartość bieżącą prasy na koniec 2005 roku, jeżeli jest stosowana liniowa metoda ustalania odpisów amortyzacyjnych.

Rozwiązanie:

Wb = Wp – kzu
sr = (Wp * sta) / 100%
sr = (45000 zł * 12 %) / 100 % = 5400 zł/rok
sm = 5400 zł / 12 = 450 zł/mc
kzu = 450 zł/mc * 38 m-cy = 17100 zł
Wb = 45000 zł – 17100 zł = 27900 zł

Wartość bieżąca prasy na koniec 2005 roku wyniesie 27900 zł, przedsiębiorstwo do tego czasu poniesie koszty w wysokości 17100 zł.

Zadanie nr 51
W fabryce artykułów metalowych oddano do użytku w drugiej połowie września 2000 r. tokarkę o wartości początkowej 200 tys. zł. W planie amortyzacji fabryka przyjęła górną granicę stopy rocznej amortyzacji w wysokości 14 %. Obliczyć amortyzację tokarki metodą liniową oraz metodą degresywną i podać, w którym roku i miesiącu nastąpi jej pełne umorzenie każdej z metod, jeżeli przy obliczeniu metodą degresywną przyjęto współczynnik podwyższający stopę w wysokości 2. Obliczenia dokonać z dokładnością do 1 zł.

Rozwiązanie:

Metoda liniowa
sr = (Wp * sta) / 100%
sr = (200000 zł * 14 %) / 100 % = 28000 zł/rok
sm = 28000 zł/rok / 12 = 2333 zł/mc
T = 100 % / sta = 100 % / 14 %/rok = 7,14 lat = 7 lat i 2 m-ce
Pełne umorzenie – XI 2007 r.

Metoda degresywna
2000 r.
sr = (200000 zł * 14 % * 2) / 100 % = 56000 zł/rok
sm = 56000 zł/rok / 12 = 4667 zł/mc

2001 r.
Wb = 200000 zł – (3 m-ce * 4667 zł/mc) = 185999 zł
sr = (185999 * 14 % * 2) / 100 % = 52080 zł/rok

2002 r.
Wb = 185999 zł – 52080 zł = 133919 zł
sr = (133919 zł * 14 % * 2) / 100 % = 37497 zł/rok

2003 r.
Wb = 133919 zł – 37497 zł = 96422 zł
sr = (96422 zł * 14 % * 2) / 100 % = 26998 zł

Ponieważ odpis amortyzacyjny w tym roku jest niższy od odpisu liniowego to od roku 2004 należy przejść na amortyzację liniową.

2004 r.
Wb = 96422 zł – 26998 zł = 69424 zł – taka kwota wymaga jeszcze od początku 2004 r. umorzenia
Tmc = 69424 zł / 2333 zł/mc = 30 m-cy = 2 lata i 6 m-cy
Pełne umorzenie – VI 2006 r.

Zastosowanie degresywnych odpisów amortyzacyjnych spowoduje, że okres pełnego umorzenia skróci się o rok i 5 miesięcy – nastąpi ono w czerwcu 2006 r., a przy liniowej w listopadzie 2007 r. Tak więc i tyle krócej przedsiębiorstwo będzie ponosiło koszty związane z użytkowaniem tej maszyny.

Zadanie nr 52
Nakłady inwestycyjne na modernizację odlewni żeliwa wynoszą 2 mln 700 tys. zł. W wyniku modernizacji koszt własny 1 kg odlewów obniży się z 16,18 zł do 16,09 z. Roczna produkcja wynosi 12,5 tys. ton odlewów. Podać w jakim czasie zwrócą się nakłady przeznaczone na modernizację odlewni.

Rozwiązanie:

Wo = N / E
E = (16,18 zł/kg – 16,09 zł/kg) * 12500000 kg = 1125000 zł
Wo = 2,7 mln zł / 1,125 mln zł/rok = 2,4 lat

W podanych warunkach nakłady na modernizację odlewni żeliwa zwrócą się po 2 latach i 5 miesiącach.

Powrót