Zadania z ekonomiki przedsiębiorstw dotyczące planowania działalności

Zadanie nr 67
Produkcja w trzech kolejnych latach poprzedzających rok planowy wyniosła 40000 t, 42000 t i 44100 t. Obliczyć planowaną wielkość produkcji, jeżeli tempo jej wzrostu w roku planowym będzie takie samo jak w okresach ubiegłych.

Rozwiązanie:

ep (62)

WII = (42000 t * 100%) / 40000 t = 105 %
WIII = (44100 t * 100 %) / 42000 t = 105 %
WIV = (x t * 100 %) / 44100 t
105 % = (x t * 100%) / 44100 t
x = 46305 t
Pi planowana = 44100 * 105 % = 46305 t

Zachowując dotychczasowe 5 % tempo wzrostu produkcji jej wielkość przyjęta w planie na rok następny powinna wynosić 46305 t.

Zadanie nr 68
Efektywny czas pracy grupy maszyn, na których przedsiębiorstwo wytwarza wyroby A, B i C wyniesie ogółem w roku planowym 94000 h. Zdolność produkcyjna maszyn zostanie w całości wykorzystana. Z analizy rynku wynika, że popyt na te wyroby będzie kształtował się następująco: A – 30000 szt., B – 12000 szt., C – 7500 szt. Pracochłonność wykonania poszczególnych wyrobów wynosi: wyrób A – 4 h, B – 2 h, C – 6 h. Zysk na jednostce wyrobu A wynosi 120 zł, wyrobu B 90 zł i C 225 zł.
Obliczyć planowaną wielkość produkcji podanych wyrobów mając na uwadze maksymalizację zysku oraz podać wysokość skumulowanego zysku.

Rozwiązanie:

wyrób A – 120 zł / 4 h = 30 zł/h
wyrób B – 90 zł / 2 h = 45 zł/h
wyrób C – 225 zł / 6 h = 37,5 zł/h

Czas wykonania
wyrób B – 12000 szt * 2 h/szt = 24000 h
wyrób C – 7500 szt * 6 h/szt = 45000 h
wyrób A – 94000 h – 69000 h = 25000 h

Planowana produkcja
wyrób A – 25000 szt / 4 h/szt = 6250 szt
wyrób B – 12000 szt
wyrób C – 7500 szt

Zysk
wyrób A – 120 zł/szt * 6250 szt = 750000 zł
wyrób B – 90 zł/szt * 12000 szt = 1080000 zł
wyrób C – 225 zł/szt * 7500 szt = 1687500 zł
Razem – 3517500 zł

Ponieważ zdolność produkcyjna nie pozwala na wytworzenie wyrobów w ilości, którą należy sprzedać w roku planowym należało ustalić produkcję, których wyrobów jest opłacalna z punktu widzenia maksymalizacji zysku. Okazał się, że z uwagi na różną pracochłonność wykonania tych wyrobów najwyższy zysk osiąga przedsiębiorstwo z produkcji wyrobu B i C, tak więc jej wielkość w tym przypadku należy przyjąć na poziomie potrzeb rynku. Rezerwę zdolności produkcyjnej przeznaczyć natomiast na produkt A, którego wytwarzanie daje przedsiębiorstwu najniższy zysk. Z wyliczeń wynika, że przyjęta w planie produkcji ilość wyrobu A może wynosić co najwyżej 6250 szt i jest znacznie niższa od potrzeb rynku. W tym przypadku zysk skumulowany będzie optymalny i wyniesie łącznie 3517500 zł.

Powrót