Zadania z ekonomiki przedsiębiorstw dotyczące zbytu

Zadanie nr 24
Zakłady produkują 2 typy radioodbiorników A i B. Sprzedaż i zapas radioodbiorników w sztukach w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku kształtowały się następująco:

ep (37)

Ocenić popyt na radioodbiornikach obu typów i na tej podstawie określić produkcję, którego typu należałoby zwiększyć, a którego zahamować.

Rozwiązanie:

Wpd = ?Zwg / ?S

Radioodbiornik A
Wpd II = 50 / 200 = 0,25
Wpd III = 100 / 250 = 0,4
Wpd IV = 110 / 150 ? 0,73

ep (38)

Radioodbiornik B
Wpd II = 200 / 600 ? 0,33
Wpd III = 170 / 900 ? 0,19
Wpd IV = 280 / 2300 ? 0,12

ep (39)

Z analizy posiadanych informacji wynika, że w roku ubiegłym systematycznie wzrastał popyt na radioodbiornik B, a więc produkcję tego typu przedsiębiorstwo powinno zwiększyć. Natomiast w przypadku radioodbiornika A rosnący wskaźnik podaży świadczy o obniżaniu się popytu na ten radioodbiornik, tak więc jego produkcję firma powinna zahamować.

Zadanie nr 25
Obliczyć wskaźniki rotacji zapasu tkaniny ubraniowej w poszczególnych miesiącach IV kwartału roku bieżącego i na tej podstawie ustalić czy szybkość jej sprzedaży rośnie czy maleje. Ocenić popyt na tę tkaninę, jeżeli obroty sklepu firmowego zakładów włókienniczych wynosiły:

ep (40)

Rozwiązanie:

Wrd = (Zpc * T) / S
Wrd X = (2400 m * 23 dni) / 5520 m = 10 dni
Wrd XI = (2430 m * 21 dni) / 5670 m = 9 dni
Wrd XII = (2040 m * 22 dni) / 5610 m = 8 dni

ep (39)

Czas sprzedaży z miesiąca na miesiąc jest krótszy to świadczy, że rośnie popyt na tkaninę.

Zadanie nr 26
Produkcję, sprzedaż i zapasy wyrobu B, który jest artykułem konsumpcyjnym w okresie badanego roku ilustruje tabela.

ep (41)

Dokonaj analizy popytu na produkt B w badanym roku oraz wyciągnij odpowiednie wnioski.

Rozwiązanie:

Wp/pd = (S * 100%) / Pi
Wp/pd I = (1051 * 100%) / 1124 ? 93,5
Wp/pd II = (1023 * 100%) / 1237 ? 82,7
Wp/pd III = (972 * 100%) / 1214 ? 80,1
Wp/pd IV = (1350 * 100%) / 1320 ? 102,3

Wrd = (Zpc * T) / S
Wrd I = (292 * 90 dni) / 1051 ? 25 dni
Wrd II = (341 * 90 dni) / 1023 = 30 dni
Wrd III = (378 * 90 dni) / 972 = 35 dni
Wrd IV = (300 * 90 dni) / 1350 = 20 dni

Wz = (Z1 * 100%) / Z0
Wz II = (341 * 100%) / 292 ? 116,8
Wz III = (378 * 100%) / 341 ? 110,9
Wz IV = (300 * 100%) / 378 ? 79,4

Z analizy wyliczonych wskaźników wynika, że w ciągu 3 kwartałów podaż była większa od popytu, który obniżał się (świadczy o tym wydłużający się czas sprzedaży).
Natomiast w IV kwartale popyt jest większy od podaży i rośnie (świadczy o tym sprzedaż wyrobów, która jest krótsza o 15 dni od III kwartału). Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo sprzedało w tym okresie więcej wyrobów niż wytworzyło zmniejszył się zapas wyrobów gotowych.

Zadanie nr 27
Cena wyrobu ustalona franco stacja odbiorcza wynosi 245 zł za 1 tonę. Przeciętny koszt związany z przesłaniem odbiorcy jednego wagonu o ładowności 20 ton wynosi 240 zł. Ustal jaka powinna być co najwyżej cena 1 tony wyrobu, jeżeli kontrahenci zmieniliby formę dostawy na loco magazyn.

Rozwiązanie:

franco stacja odbiorcy – 245 zł/t
koszty przewozu – 240 zł / 20 t = 12 zł/t
loco magazyn – 245 zł/t – 12 zł/t = 233 zł/t

Po zmianie formy dostawy 1 tona towaru nie powinna kosztować więcej jak 233 zł.

Zadanie nr 28
Firma A nabywa u producenta towar na warunkach 320 zł za 1 tonę loco magazyn lub 390 zł za 1 tonę franco magazyn. Zamierza zakupić 300 ton towaru. Za transport tej ilości firma A musiałaby zapłacić przewoźnikowi 15 tys. zł. Wybrać korzystniejsze dla niej warunki.

Rozwiązanie:

loco magazyn – 320 zł/t
koszty przewozu – 15000 zł / 300 t = 50 zł/t
franco magazyn – 320 zł/t + 50 zł/t = 370 zł/t

Korzystniejszą dla firmy A formą dostawy jest loco magazyn, ponieważ po opłaceniu przez nią kosztów przewozu 1 tony towaru będzie kosztowała ją łącznie 370 zł, a więc zaoszczędzi 20 zł/t niż gdyby zgodziła się na dostawę franco magazyn.

Powrót