Formy dostaw oraz umowa o dostawę

Formy dostaw odnoszą się do sposobu przekazania dostawy odbiorcy i musi być zawarta w umowie o dostawę. Wyróżnia się następujące formy dostaw:

 • loco magazyn – dostawca jest zobowiązany jedynie do przygotowania dostawy i pozostawia ją w magazynie do odbioru przez nabywcę, a nabywca sam i na własny koszt odbiera dostawę z tego magazynu. Cena towaru w ten sposób jest najniższa,
 • franco stacja załadowcza – dostawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć dostawę do stacji załadowczej i ponieść koszty załadunku. Następnie od tej stacji odbiorca sam i na własny koszt przewozi dostawę do swojego magazynu. Cena towaru jest rośnie i jest wyższa od poprzedniej formy dostawy,
 • franco stacja odbiorcy – dostawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć dostawę do stacji odbiorcy. Następnie od tej stacji odbiorca na własny koszt przewozi dostawę do swojego magazynu. Cena jest jeszcze wyższa niż poprzednio,
 • franco magazyn – dostawca jest zobowiązany sam i na własny koszt dostarczyć dostawę do odbiorcy. Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem, tylko czeka na dostawę w swoim magazynie. Cena w tym przypadku jest najwyższa.

Procedura zawierania umowy o dostawę:

 • zamówienie wysyłane przez odbiorcę do dostawcy, gdzie określa warunki zamówienia,
 • potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
 • umowa o dostawę – musi być podpisana przez obu kontrahentów.

Płatność za dostawę odbywa się w formie bezgotówkowej dokonanej na zasadzie:

 • gotówkowej – zapłata za dostawę następuje natychmiast po jej otrzymaniu, ewentualnie w terminie 30 dni lub jako zaliczka przed dostawą,
 • kredytowej – rozliczenia za dostawę następują w terminie późniejszym (dłuższym niż 30 dni). Podstawową formą jest weksel.

Reklamacja – jest to głównie zastrzeżenie jednego z kontrahentów. Dostawca może składać reklamacje wtedy, gdy odbiorca:

 • nie odbierze dostawy w terminie,
 • nie zapłaci za dostawę w terminie,
 • nie wywiąże się z innych postanowień umowy.

Odbiorca składa reklamacje wtedy, gdy:

 • otrzymał towar, którego nie zamawiał,
 • otrzyma za mało lub za dużo towaru,
 • jakość otrzymanego produktu będzie zła np. uszkodzona,
 • wystąpią błędy na fakturze,
 • dostawca nie wywiąże się z innych postanowień umowy.

Rozstrzyganie sporów – spory powstają w przypadku, gdy reklamacja nie zostanie przyjęta mimo jej zasadności. Wtedy spór z tego tytułu strony mogą rozstrzygnąć:

 • na drodze sądowej,
 • przez zaangażowanie rozjemcy,
 • przez postępowanie arbitrażowe,
 • przez postępowanie sądowe.

Powrót