Analiza progu rentowności

Graficzna ilustracja progu rentowności Graficzna ilustracja marginesu bezpieczeństwa Analiza wrażliwości

Pojęcie progu rentowności

Modyfikacje progu rentowności

Analiza wrażliwości

Zagadnienia: próg rentowności, koszty stałe, koszty zmienne, całkowite koszty produkcji, przychody ze sprzedaży, wzory na ilościowy i wartościowy próg rentowności, marża brutto jednostkowa i całkowita, wzory na rozszerzony próg rentowności. Zagadnienia: sprzedaż przy założonym poziomie zysku brutto lub netto, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, margines bezpieczeństwa działania. Zagadnienia: pojęcie analizy wrażliwości, wskaźniki dynamiki, wzory na wyznaczanie wielkości granicznych (ceny, kosztów stałych, kosztów zmiennych, kosztów finansowych).