Modyfikacje progu rentowności

Sprzedaż przy założonym poziomie zysku brutto/netto1 – wyznacza się następująco:
a) Wielkość sprzedaży, przy założonym poziomie zysku brutto

Wielkość sprzedaży, przy założonym poziomie zysku brutto

gdzie:
EBT – zysk brutto
xf – faktyczna wielkość sprzedaży

b) Wielkość sprzedaży, przy założonym poziomie zysku netto

Wielkość sprzedaży, przy założonym poziomie zysku netto

gdzie:
Zn – zysk netto
T – podatek dochodowy od osób prawnych

Wzory te informują przedsiębiorcę, ile produktów należy sprzedać, aby osiągnąć planowany poziom zysku brutto lub zysku netto.

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych/zaspokojenia popytu rynkowego2 – wyznacza się następująco:
a) Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych (zaspokojenia popytu rynkowego) przy obecnej wielkości sprzedaży (w %).

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych przy obecnej wielkości sprzedaży

gdzie:
zp/pr – maksymalne zdolności produkcyjne lub popyt rynkowy (w szt.)
pS – potencjalne przychody ze sprzedaży (w zł)

b) Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych (zaspokojenia popytu rynkowego) w progu rentowności (w %).

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych w progu rentowności

Wzory te informują przedsiębiorcę, w ilu procentach firma wykorzystuje swoje zdolności produkcyjne lub zaspakaja popyt przy obecnej sprzedaży, bądź sprzedając tyle wyrobów, ile wynosi jej próg rentowności.

Margines bezpieczeństwa działania3 – wyznacza się następująco:
a) Margines bezpieczeństwa w wartościach bezwzględnych

Bb = xf – xil

b) Margines bezpieczeństwa w wartościach względnych (w %)

Margines bezpieczeństwa w wartościach względnych

Margines bezpieczeństwa w wartościach bezwzględnych informuje, o ile sztuk planowana lub faktyczna sprzedaż jest wyższa od progu rentowności. Margines bezpieczeństwa w wartościach względnych informuje, o ile procent planowana lub faktyczna produkcja przewyższa poziom sprzedaży w progu rentowności.
Margines bezpieczeństwa można traktować jako pewnego rodzaju wskaźnik ryzyka. Niska jego wartość wskazuje na duże ryzyko związane z prowadzoną działalnością.

Graficzna ilustracja marginesu bezpieczeństwa przedstawia się następująco:

Graficzna ilustracja marginesu bezpieczeństwa

Źródło: Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006, s. 49.


1 Dynus. M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006, s. 46.
2 Ibidem, s. 47-48.
3 Ibidem, s. 49.

Powrót