Dźwignia połączona

Dźwignia połączona (DTL) – dźwignia operacyjna i finansowa występują w przedsiębiorstwie jednocześnie. Informuje, o ile zmieni się zysk brutto (netto) lub wskaźnik rentowności kapitału własnego w wyniku zmiany sprzedaży o 1%.1 Dźwignię tę wyznacza się za pomocą następujących wzorów:
a) Stopień dźwigni połączonej2

DTL = DOL x DFL

b) Stopień dźwigni połączonej w ujęciu statycznym3

Stopień dźwigni połączonej w ujęciu statycznym

c) Stopień dźwigni połączonej w ujęciu dynamicznym4

Stopień dźwigni połączonej w ujęciu dynamicznym

W miejsce procentowej zmiany zysku brutto wstawić można odpowiednio procentową zmianę zysku netto, wskaźnika ROE lub wskaźnika EPS.
W sytuacji, gdy stopień dźwigni operacyjnej i finansowej jest wysoki, efekt dźwigni połączonej będzie miał ogromny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które posiadają wysoki stopień dźwigni połączonej mają bardzo wysokie ryzyko prowadzenia działalności. Niewielki poziom dźwigni połączonej świadczy bowiem o małym ryzyku i dużej stabilności przedsiębiorstwa.


1 Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1997, s. 227.
2 http://www.analizyontime.pl/?sub=8&page=dzwignie z dnia 14 lutego 2012 r.
3 Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006, s. 82.
4 Czekaj J., Dresler Z., Podstawy, op. cit., s. 226-227.

Powrót