Aktywa obrotowe

Pozycja bilansowa Kwalifikacja Wycena na dzień bilansowy
Materiały
 • materiały,
 • surowce,
 • paliwa,
 • opakowania,
 • części zamienne,
 • materiały biurowe.
 • cena nabycia lub
 • koszty wytworzenia nie wyższe niż cena sprzedaży netto pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Półprodukty i produkcja w toku
 • koszty produkcji niezakończonej (za wyjątkiem części dotyczącej umów długoterminowych o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy na dzień bilansowy),
 • półprodukty,
 • produkcja w toku.
Koszt wytworzenia nie wyższe niż cena sprzedaży netto pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Produkty gotowe
 • wyroby gotowe wytworzone we własnym zakresie, które podlegają dalszemu przetworzeniu,
 • prace zakończone nie przekazane odbiorcom (nie objęte długoterminowymi umowami o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy na dzień bilansowy).
Koszt wytworzenia nie wyższe niż cena sprzedaży netto pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Towary Produkty nabyte od innych jednostek przeznaczone do odsprzedaży w stanie niezmieniony (również nieruchomości lub zwierzęta) Cena nabycia nie wyższa niż cena sprzedaży netto pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Zaliczki na dostawy Przekazane kontrahentom zaliczki na poczet przyszłych dostaw Wartość nominalna

Powrót