Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz krajowych standardów rachunkowości każda jednostka może stosować regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – MSR / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – MSSF.

Obecnie obowiązujące MSR/MSSF:

 • MSR nr 1. Prezentacja sprawozdań finansowych.
 • MSR nr 2. Zapasy.
 • MSR nr 7. Rachunek przepływów pieniężnych.
 • MSR nr 8. Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.
 • MSR nr 10. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.
 • MSR nr 11. Umowy o usługę budowlaną.
 • MSR nr 12. Podatek dochodowy.
 • MSR nr 16. Rzeczowe aktywa trwałe.
 • MSR nr 17. Leasing.
 • MSR nr 18. Przychody.
 • MSR nr 19. Świadczenia pracownicze.
 • MSR nr 20. Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej.
 • MSR nr 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych.
 • MSR nr 23. Koszty finansowania zewnętrznego.
 • MSR nr 24. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych.
 • MSR nr 26. Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych.
 • MSR nr 27. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.
 • MSR nr 28. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych.
 • MSR nr 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji.
 • MSR nr 31. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach.
 • MSR nr 32. Instrumenty finansowe: prezentacja.
 • MSR nr 33. Zysk przypadający na jedną akcję.
 • MSR nr 34. Śródroczna sprawozdawczość finansowa.
 • MSR nr 35. Działalność w trakcie zaniechania.
 • MSR nr 36. Utrata wartości aktywów.
 • MSR nr 37. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.
 • MSR nr 38. Wartości niematerialne.
 • MSR nr 39. Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena.
 • MSR nr 40. Nieruchomości inwestycyjne.
 • MSR nr 41. Rolnictwo.
 • MSSF nr 1. Zastosowanie MSR po raz pierwszy.
 • MSSF nr 2. Płatności w formie akcji.
 • MSSF nr 3. Połączenia jednostek gospodarczych.
 • MSSF nr 4. Umowy ubezpieczeniowe.
 • MSSF nr 5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana.
 • MSSF nr 6. Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych.
 • MSSF nr 7. Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji.
 • MSSF nr 8. Segmenty operacyjne.