MSR nr 1

MSR nr 1. Prezentacja sprawozdań finansowych

Aby można uznać sprawozdanie finansowe za zgodne z MSSF musi ono uwzględniać regulacje zawarte we wszystkich standardach (jedynie w zupełnie wyjątkowych przypadkach jest dopuszczalne odstępstwo od regulacji MSR i przyjęcie przez kierownictwo jednostki zasad innych niż to określają standardy).

ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Sprawozdanie prezentującego wszystkie zmiany w kapitałem własnym lub zmiany w kapitale własnym nie wynikające z transakcji kapitałowych dokonywanych z właścicielami ani z wypłat na ich rzecz,
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 • Informacje dodatkowe obejmujące stosowne zasady rachunkowości.

Wzmagania odnośnie bilansu i rachunku zysków i strat

 • podział pozycji sprawozdania finansowego na długo- i krótkoterminowe Prezentacja aktywów (zagregowany bilans w stosunku do PSR),
 • Prezentacja aktywów (zagregowany bilans w stosunku do PSR), bark jednolitego wymogu formy prezentacji, określa się jedynie minimalny zakres informacji,
 • Minimalny zakres informacji ujawniamy w rachunku zysków i strat, podział na działalność zaniechaną i kontynuowaną,
 • Nie wstępują zdarzenia nadzwyczajne, są one traktowane jako zdarzenia o charakterze katastroficznym,
 • Warianty rachunku zysków i strat,
 • Ujęci ostrożnej wyceny oraz rezerw w RZiS.

Prezentacja aktywów
Bilans należy zaprezentować z co najmniej taką szczegółowością jak poniżej:

 • Rzeczowe aktywa trwałe (specyfikacja zgodnie z MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe) Inwestycje w nieruchomości Wartości niematerialne (i prawne),
 • Aktywa finansowe z uwzględnieniem osobnej prezentacji: akcji/udziałów wycenianych metodą praw własności, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (w tym od podmiotów powiązanych, przedpłaty, inne należności) oraz środków finansowych i ich ekwiwalentów Aktywa biologiczne,
 • Zapasy (specyfikacja zgodnie z MSR 2 – Zapasy),
 • Aktywa z tytułu podatku dochodowego (pozycja prezentowana jest zawsze jako kategoria długoterminowa.

Prezentacja pasywów

 • Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania w tym rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Inne zobowiązania finansowe Rezerwy z tytułu podatku dochodowego,
 • Kapitał mniejszości ujęty w skonsolidowanym kapitale własnym,
 • Kapitał podstawowy (w tym: struktura kapitału podstawowego, uprzywilejowania, zmiana stanu, akcje/udziały własne, opcje menedżerskie) oraz kapitał będący w stanie udziałowców.

Minimalny zakres informacji ujawniany w rachunku zysków i strat

 • Minimalnym wymagany przez MSR 1 zakres informacji ujawnianych w rachunku zysków i strat zaprezentowano poniżej,
 • Fakultatywnie wariant rodzajowy i kalkulacyjny
  – Wydzielona pozycja rachunku zysków i strat
  – Przychody
  – Koszty operacyjne
  – Koszty finansowe
  – Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności
  – Zysk/strata przed opodatkowaniem wynikający ze zbycia aktywów lub regulacji zobowiązań dotyczących działalności w trakcie zaniechania
  – Obciążenie z tytułu podatków
  – Zysk/strata udziałowców mniejszościowych
  – Zysk/strata przypadający na podmiot dominujący
  – Zysk lub strata netto okresu
  – Wysokość dywidendy przyznanej akcjonariuszom (pozycja ta fakultatywnie może zostać ujawniona w ramach informacji dodatkowej)