MSSF nr 5

MSSF nr 5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

 • Standard powinno się stosować w odniesieniu do wszystkich aktywów trwałych bądź też grup do zbycia spełniających kryteria klasyfikacji przeznaczonych do sprzedaży z wyłączeniem następujących przedstawionych poniżej aktywów podlegających regulacjom innych standardów,
 • Definicja grupy do zbycia: taka grupa aktywów, które są w całości przeznaczone do zbycia albo w transakcji sprzedaży lub innej transakcji o podobnym charakterze łącznie ze zobowiązanymi związanymi z tymi aktywami.
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży nie dotyczą normalnej działalności bieżącej jednostki, są to raczej aktywa, które zgodnie z zamierzeniem jednostki ma zamiar sprzedać lub w inny sposób zbyć niż dalej kontynuować ich użytkowanie. Jednostka nie powinna dokonywać reklasyfikacji aktywów trwałych do aktywów obrotowych jeśli spełniły one wymogi MSSF 5, gdyż kategorie te należy wykazywać w bilansie oddzielnie. Stosownie do regulacji MSSF 5 za aktywa trwałe przeznaczone do obrotu lub jako grupę do zbycia uważa się takie składniki, których wartość bilansowa zostanie przez jednostkę odzyskanie w drodze ich dalszego użytkowania, lecz raczej w drodze transakcji ich sprzedaży. MSSF raczej wymaga aby stosowna transakcja sprzedaży aktywu bądź grupy do zbycia nastąpiła w ciągu jednego roku od momentu klasyfikacji aktywu/grupy do tej kategorii. Tym niemniej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość wydłużenia tego okresu.
 • MSSF raczej wymaga, aby stosowna transakcja sprzedaży aktywu bądź grupy do zbycia nastąpiła w ciągu jednego roku od momentu klasyfikacji aktywów/grupy do tej kategorii, (dopuszcza możliwość wydłużenia tego okresów celu sfinalizowania transakcji sprzedaży.
 • Obowiązek wyceny aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaż (grupy do zbycia) w niższej z dwóch kwot, które stanowią wartość bilansową (wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży, jeśli są one istotne).
 • Zakaz amortyzacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
 • Szeroki zakres ujawnień informacji dot. Aktywów trwałych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.

Działalność zaniechana

Definicja elementu jednostki gospodarczej:
Jako element działalności gospodarczej rozumie się zarówno działalność jak i przepływy pieniężne, które można wyraźnie wydzielić z całokształtu działalności jednostki dla celów operacyjnych oraz dla celów sprawozdawczości finansowej.

Definicja działalności zaniechanej:

 • Przez działalność zaniechaną MSSF 5 rozumie element jednostki, który został albo zbyty albo zakwalifikowany do sprzedaży oraz:
 • Jest odrębną istotną dziedziną działalności jednostki lub też jej geograficzny obszar działalności,
 • Stanowi część pojedynczego skoordynowanego plany sprzedaży odrębnej istotnej dziedziny działalności jednostki,
 • Jest jednostką zależną nabytą wyłącznie celem odsprzedaży.