MSSF – Zagadnienia ogólne

MSSF – Zagadnienia ogólne

 • Aspekty wprowadzania MSSF/MSR i struktura organów,
 • Główne cele i założenia strategiczne MSSF/MSR,
 • Obowiązujące normy prawa w zakresie MSSF/MSR,
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy MSSF.

Pojęcie i wprowadzenie MSSF
Pojęcie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmuje szersze znaczenie:

 • MSSF – wydawane są przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w formie zbioru opracowań.
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości wydane przez poprzednika IASB tj. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przejęto do grupy pojęciowej MSSF w 2001r.
 • Interpretacje – opracowane przez IFRIC lub jego poprzednika SIC (Komitet ds. Interpretacji).

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
IASB International Accounting Standards Board
Powołana w 2001 r. jako część Fundacji Międzynarodowego Komitetu Rachunkowości IASCF Zatrudnienie IASB :

– 12 Mężów Zaufania w pełnym wymiarze,
– 2 w częściowym.

 • Zadania:
  – zatwierdzanie MSSF,
  – dokumentów, m.in. Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań,
  – projektów standardów,
  – innych opracowań dyskusyjnych.

Fundacja Międzynarodowego Komitetu Rachunkowości IASCF
Sprawowanie nadzoru nad Fundacją powierzono 22 wybranym Mężom Zaufania

 • Zadania:
  – wybór członków powiązanych rad i komitetu,
  – zapewnienie środków finansowania tych organizacji.

Rada Doradcza ds. Standardów
Standards Advisory Council – SAC

 • Powołana przez Mężów Zaufania,
 • Jest formalnym forum dyskusyjnym dla organizacji i zainteresowanych międzynarodową sprawozdawczością finansową,
 • Uczestnicy pochodzą z różnych krajów i reprezentują różne środowiska,
 • Doradzanie IASB w zakresie priorytetów odnośnie najważniejszych projektów dotyczących prac nad standardami.

Komitet ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej

 • IFRIC International Financial Reporting Interpretations Commitee – działa od 2002 r.,
 • Skład (powoływany przez Mężów Zaufania):
  – 12 członków z prawem głosowania,
  – Przewodniczący bez prawa głosu,
 • Zadania:
  – Przedkładanie do zatwierdzenia IASB interpretacji MSSF,
  – Przygotowanie w szybkim trybie zgodnych z założeniami koncepcyjnymi zagadnień odnośnie sprawozdań finansowych.

Główne Założenia i cele strategiczne zastosowania MSR i MSSF

 • Realizacja – LASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Opracowanie zgodnie z interesem publicznym jednego zestawu wysokiej jakości i zrozumiałych możliwych do wyegzekwowania, globalnych standardów rachunkowości, uwzględnienie wymogów zamieszczonych w sprawozdaniach finansowych i innych formach sprawozdawczości,
 • Stworzenie uniwersalnego szablonu wysokiej jakości przejrzystych i porównywalnych informacji jako danych sprawozdawczych,
 • Ułatwienie uczestnikom różnych rynków kapitałowych na świecie oraz pozostałym użytkownikom tych informacji podjęcia optymalnych decyzji gospodarczych.

Zadania MSSF realizowane przez IASB
Cele strategiczne:

 • Promowanie szerokiego wykorzystywania i rygorystycznego wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
 • Aktywna współpraca z krajowymi podmiotami tworzącymi standardy rachunkowości i sprawozdawczości w celu zapewnienia spójności między uregulowaniami krajowymi w tym względzie a MSSF i stosować najlepsze rozwiązania.

Rola i przeznaczenie MSSF

 • Jednolitość prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych – źródło wiedzy o uczestnikach rynku,
 • Wskaźniki na bazie jednolitych danych ze sprawozdań – podstawa decyzji inwestycyjnych,
 • Wypracowanie zasad i standardów o charakterze globalnym – harmonizacja prawa bilansowego Porównywalność wyników finansowych – budowanie relacji gospodarczych w określonych branżach na całym świecie

Podstawy prawne

 • Konstytucja Fundacji LASC – za której kształt i aktualizację oraz nadzór nad wprowadzeniem odpowiada organ Mężów Zaufania została znowelizowana i po zmianie weszła w życie 1VI.2005r.,
 • Zakres Konstytucji i cel: Organizacja techniczna i personalna obsługi procedur wdrożenia MSSF
– VI 2005r. zakończenie przeglądu i aktualizacji Konstytucji,
– VII 2005r. Sprawozdanie „Zmiany w Konstytucji FKMSR”.

Normy prawne Parlamentu Europejskiego i Rady UE
Rozporządzenie nr 1606/2002 z 19 lipca 2002r. W sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Dz. U. WE nr L 243 z 11.09.2002r).

Ustanowienie przepisów prawnych regulujących zasady rachunkowości w ramach krajów unijnych jako unormowanie skomplikowanych procesów jn.:

 • Złożoność, różnorodność i niejednolitość przepisów o rachunkowości w ramach państw Unii Europejskiej,
 • Odrębność norm finansowo-księgowych od przepisów podatkowych.

Obowiązek przedmiotowy stosowania MSR/MSSF
Art. 4 Rozporządzenia nr 1606/2002

– sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez wszystkie spółki, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek państwa członkowskiego

Art. 5 Rozporządzenia nr 1606/2002

– możliwość rozszerzenia przez kraje członkowskie UE zakresu zastosowania MSR, które będą stosowane obligatoryjnie lub opcjonalnie przy wykonywaniu sprawozdań skonsolidowanych przez inne podmioty niż ww.

Z tego rozwiązania skorzystała Polska.
Sejm nowelizując ustawę o rachunkowości umożliwił dostosowanie krajowych norm rachunkowości do uregulowań unijnych celem stosowania MSR (nowelizacja z 2002r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Obowiązek podmiotowy stosowania MSR/MSSF

 • Przez fakt sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
  – emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,
  – banki (zgodnie z art.. 55 ust. 6 a znowelizowanej ustawy o rachunkowości).

Prawo do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF/MSR przez podmioty w Polsce

 • Emitenci papierów wartościowych ubiegający się lub zamierzający ubiegać się o dopuszczenie emitowanych papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Jednostki wchodzące w skład wieloszczeblowej grupy kapitałowej, w której jednostka wyższego szczebla sporządza sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR.

(zgodnie z art.. 55 ust. 6b i 6c znowelizowanej ustawy o rachunkowości)

Prawo do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR

 • Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, gdzie jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie wg MSSF/MSR,
 • Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki dominującej podejmuje decyzję w imieniu jednostki zależnej o sporządzeniu:
  – skonsolidowanego sprawozdania finansowego czy też -jednostkowego
  oraz czy
  – wg MSSF/MSR albo
  – wg prawa krajowego

(zgodnie z art.45 ust 1a i 1b znowelizowanej ustawy o rachunkowości)

Powrót