Przykładowe zapisy przychodów w księdze przychodów i rozchodów

Data Nr dowodu Opis zdarzenia Wartość sprzedanych towarów i usług Pozostałe przychody Uwagi
2 3 6 7 8 16
6.01 FV 1 Sprzedaż towarów 2 500
6.01 WB 1 Odsetki za zwłokę 120
6.01 Zest1/01 Dzienne zestawienie sprzedaży towarów f-ry od nr 2-20 15 000
8.01 DW1/01 Zestawienie dzienne sprzedaży gotówkowej 3 500 Nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży
31.01 DW2/02 Zestawienie sprzedaży za m-c styczeń 12 000 Podatnik prowadzi odrębny rejestr sprzedaży
2.02 RD1 Sprzedaż raport dobowy z kasy fiskalnej z dn. 2.02 2 800

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres przedmiotu działalności
Spółka z o.o. może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Wspólnicy (udziałowcy):

 • są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki,
 • nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Udziały mogą być o równej lub nierównej wartości nominalnej. Wspólnik może mieć jeden lub więcej udziałów (według umowy spółki).

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 5 000 zł, natomiast wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Umowa spółki z o.o. powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • określenie, ile wspólnik może mieć udziałów,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów,
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Spółka jawna

Podmiotowość prawna
Spółka jawna jest spółką osobową i prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka jawna jest ułomną osobą prawną (art. 331 § 1 oraz § 2 k.c.; art. 8 § 1 oraz § 2 KSH).

Zawarcie umowy
Wymaga zwykłej formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że jej brak skutkuje nieważnością umowy.

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej
Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • określenie wysokości wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółka akcyjna

Porównanie spółki akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa

Podmiotowość prawna
Spółka komandytowa jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest tym samym ułomną osobą prawną. W spółce tej występuje pewne zróżnicowanie praw obowiązków dwóch typów wspólników (komplementariusza i komandytariusza). Za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają w sposób nieograniczony, natomiast komandytariusze odpowiadają co do zasady w sposób ograniczony.

Zawarcie umowy
Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (forma pod rygorem nieważności).

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej
Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki,
 • oznaczenie wkładów wartościowych wnoszonych przez każdego wspólnika,
 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

Spółka cywilna

Podmiotowość prawna
Umowa spółki cywilnej jest uregulowana w ustawie Kodeks cywilny i jest to umowa nazywana. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Wyjątkiem jest ustawa o podatku od towarów i usług, która traktuje spółkę cywilną jako podatnika VAT, która ma własny NIP. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.

Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka. Wspólnikami mogą być:

 • osoby fizyczne – wpisane do ewidencji gospodarczej,
 • ułomne osoby prawne – np. spółki osobowe prawa handlowego wpisane do rejestru KRS, spółki kapitałowe w organizacji.
 • osoby prawne – np. spółki kapitałowe prawa handlowego.