Zadania z podstaw rachunkowości

Zadanie nr 1
Spółka X posiada następujące składniki majątkowe:
1. towary – 4000 zł
2. materiały produkcyjne – 8000 zł
3. samochód ciężarowy – 45000 zł
4. należności od odbiorców – 8000 zł5. samochód osobowy – 35000 zł
6. pawilon handlowy – 30000 zł
7. urządzenia techniczne – 17000 zł
8. akcje obce – 500 zł
9. środki na rachunku bankowym – 7500 zł
10. środki pieniężne w kasie – 1500 zł
11. należności od pracowników – 600 zł
12. programu komputerowe – 4500 zł
13. udzielone długoterminowe pożyczki – 12000 zł
14. materiały biurowe – 1000 zł
15. rozpoczęta budowa nowego pawilonu – 20000 zł
Na podstawie podanych informacji sporządź wykaz składników majątkowych z podziałem na aktywa trwałe i obrotowe oraz ustal wartość tych aktywów.

Rozwiązanie:

obraz22
obraz23

Zadanie nr 2
Spółdzielnia produkcyjna X posiadała następujące składniki majątkowe i źródła finansowania:
1. zobowiązania wobec dostawców – 3200 zł
2. zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 1800 zł
3. należności od odbiorców – 4500 zł
4. środki trwałe – 37000 zł
5. wartości niematerialne i prawne – 6000 zł
6. zobowiązania wekslowe – 3500 zł
7. fundusz udziałowy – 70000 zł
8. kredyt bankowy – 4500 zł
9. inwestycje – 30000 zł
10. materiały – 6500 zł
11. wyroby gotowe – 11000 zł
12. zysk – 19000 zł
13. produkcja niezakończona – 7000 zł
14. papiery wartościowe krótkoterminowe – 13000 zł
15. fundusz zasobowy – 13000 zł
Na podstawie danych informacji oblicz i podaj wartości poszczególnych pozycji bilansowych.

Rozwiązanie:

obraz24
obraz25

Zadanie nr 3
W przedsiębiorstwie przemysłowym ustalono na dzień 31.12. następujące wartości składników majątkowych i źródeł ich finansowania:
1. rachunek bankowy – 5800 zł
2. fundusz założycielski – 50000 zł
3. środki trwałe – 50000 zł
4. kredyt bankowy – 20000 zł
5. produkcja niezakończona – 12000 zł
6. wyroby gotowe – 15000 zł
7. fundusz przedsiębiorstwa – 19000 zł
8. zysk – 15000 zł
9. materiały – 5200 zł
10. zobowiązania wobec dostawców – 16000 zł
11. kasa – 2000 zł
12. należności od odbiorców – 16000 zł
13. towary – 12000 zł
14. papiery wartościowe – 2000 zł
Na podstawie podanych wartości sporządź bilans w układzie bieżącym i ustal sumę bilansową.

Rozwiązanie:

obraz26

Zadanie nr 4
W spółdzielni usługowo-produkcyjnej wartość aktywów trwałych wynosi 230000 zł, a aktywów obrotowych 120000 zł. Stan źródeł finansowania majątku przedstawia się następująco:
1. fundusz udziałowy – 195000 zł
2. fundusz zasobowy – 105000 zł
3. zobowiązania wobec dostawców – 13000 zł
4. zobowiązania wekslowe – 6000 zł
5. zobowiązania wobec pracowników – 7000 zł
6. zobowiązania publicznoprawne – 5000 zł
7. kredyt bankowy – 10000 zł
Oblicz wysokość wypracowanego przez spółdzielnię zysku, pamiętając o zachowaniu równowagi bilansowej.

Rozwiązanie:

Kapitał własny = ∑ pozycji 1,2 = 300000 zł
Zobowiązania i rezerwy = ∑ pozycji 3,4,5,6,7 = 41000 zł
Razem pasywa = 341000 zł
Wartość wygospodarowanego zysku = 350000 zł – 341000 zł = 9000 zł

Zadanie nr 5
W jednostce gospodarczej wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:
1. Rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę.
2. Pobrano z banku do kasy gotówkę na wypłatę wynagrodzeń.
3. Otrzymano zamówienie na wyroby gotowe.
4. Wysłano ofertę handlową do odbiorców.
5. Spłacono z rachunku bankowego ratę kredytu.
6. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za bieżący miesiąc.
7. Sprzedano za gotówkę wyroby gotowe.
8. Przyjęto do magazynu materiały.
9. Przekazano materiały do produkcji.
10. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów.
11. Zamówiono czasopisma i literaturę fachową na następny kwartał.
12. Dokonano analizy sytuacji finansowej w jednostce.
13. Przeprowadzono inwentaryzację w magazynie.
14. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobory materiałów w magazynie.
15. Otrzymano zamówienie na wyroby gotowe od odbiorcy A.
16. Wysłano wyroby gotowe do odbiorcy.
17. Odbiorca złożył reklamacje na otrzymane wyroby gotowe.
18. Zakupiono i przyjęto do użytkowania nowy środek trwały.
19. Przekazano darowiznę w wysokości 600 zł dla szkoły podstawowej.
20. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o wpływie należności od odbiorców.
Z podanych zdarzeń gospodarczych wybierz operacje gospodarcze.

Rozwiązanie:

Do operacji gospodarczych zalicza się zdarzenia gospodarcze numer: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20.
Do operacji gospodarczych zalicza się zdarzenia gospodarcze numer: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20.

Zadanie nr 6
W jednostce gospodarczej X prowadzącej działalność handlowo-usługową wartość składników majątkowych i źródeł ich finansowania na początek okresu obrachunkowego wynosiła 100000 zł. W bieżącym okresie obrachunkowym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1. Kupiono za gotówkę materiały i przyjęto je do magazynu – 1000 zł
2. Kupiono u dostawcy towary i przyjęto je do magazynu, zapłata nastąpi w terminie późniejszym – 5000 zł
3. Z zaciągniętego kredytu bankowego spłacono zobowiązania wobec dostawców – 5000 zł
4. Z rachunku bieżącego spłacono ratę kredytu bankowego – 1000 zł
5. Pobrano gotówkę z banku do kasy – 500 zł
6. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów – 1000 zł
7. Pracownik z pobranej zaliczki kupił materiały i przekazał je do magazynu – 1000 zł
8. Z rachunku bieżącego spłacono zobowiązania wobec dostawców – 2000 zł
9. Część wygospodarowanego zysku przekazano na zwiększenie kapitału własnego – 8000 zł
10. Z zaciągniętego kredytu zakupiono i przyjęto do użytkowania środek trwały – 10000 zł
Przedstaw kolejno jakie zmiany w składnikach bilansowych spowodują operacje gospodarcze i w jaki sposób wpłyną na sumę bilansową. Określ ich charakter.

Rozwiązanie:

obraz27

Zadanie nr 7
Ułóż treść operacji gospodarczych oraz wskaż ich typ mając następujące dane:

obraz28

Rozwiązanie:

a) Pobrano gotówkę z kasy do banku – aktywna
b) Kupiono środek trwały ze środków z rachunku bankowego – aktywna
c) Sprzedano materiały – zapłata nastąpi później – aktywna
d) Kupiono towary – zapłata nastąpi później – aktywno-pasywna zwiększająca
e) Zaciągnięty kredyt przelano na rachunek bankowy – aktywno-pasywna zwiększająca

Zadanie nr 8
W przedsiębiorstwie X salda wybranych kont były następujące:
„Środki trwałe” – 4500 zł
„Kasa” – 800 zł
„Rachunek bankowy” – 2500 zł
„Zobowiązania” – 700 zł
„Należności” – 500 zł
„Materiały” – 300 zł
„Kredyty” – 300 zł
W marcu zarejestrowano następujące operacje gospodarcze (pod treścią operacji podano sposób księgowania). Sprawdź czy operacje zostały prawidłowo zaksięgowane. W przypadku błędów zastosuj: storno czerwone, storno czarne, skreślenie.
1.Wb – spłacono z rachunku bankowego część zobowiązań wobec dostawcy – 300 zł
(Rachunek bankowy Dt, Zobowiązania Ct)
2. Kp – odbiorca wpłacił do kasy część należności – 300 zł
(Rachunek bankowy Dt, Należności Ct)
3. Wb – wpłacono gotówkę z kasy do banku – 300 zł
(Kasa Ct, Rachunek bankowy Dt)
4. Kw – zakupiono materiały za gotówkę – 100 zł
(Materiały Dt, Kasa Dt)
5. Pk – zakupiono materiały, zapłata nastąpi w terminie późniejszym – 200 zł
(Materiały Dt, Należności Ct)
6. Pk – spłacono zobowiązania z przyznanego kredytu – 100 zł
(Zobowiązania Dt, Kredyty Ct)

Rozwiązanie:

obraz29

Zadanie nr 9
W przedsiębiorstwie budowlanym salda wybranych kont były następujące:
„Materiały” – 9480 zł
„Zobowiązania” – 5000 zł
„Kasa” – 100000 zł
Na stan początkowy materiałów wchodziły następujące pozycje:
– deski 10 m po 800 zł – 8000 zł
– gwoździe 80 kg po 6 zł – 480 zł
– klej 50 kg po 20 zł – 1000 zł
W miesiącu czerwcu zaistniały następujące operacje gospodarcze:
1. Pk – zakupiono materiały do produkcji krzeseł, zapłata nastąpi później
– deski 5 m po 800 zł – 4000 zł
– klej 8 kg po 20 zł – 160 zł
2. Rw – wydano do produkcji krzeseł następujące materiały
– deski 8 m po 800 zł – 1600 zł
– gwoździe 20 kg po 6 zł – 120 zł
3. Kw – zakupiono za gotówkę materiały do produkcji mebli
– deski 30 m po 800 zł – 24000 zł
– gwoździe 10 kg po 6 zł – 60 zł
4. Zw -zwrócono część materiałów nie wykorzystanych do produkcji krzeseł
– deski 2 m po 800 zł – 1600 zł
– gwoździe 5 kg po 6 zł – 30 zł
– klej 2 kg po 20 zł – 40 zł
Zaksięguj operacje gospodarcze na kontach syntetycznych i analitycznych oraz sporządź zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta syntetycznego „Materiały”.

Rozwiązanie:

obraz30
obraz31

Zadanie nr 10
Zapisy wybranych kont spółki usługowej w dniu 30.12 przedstawiały się następująco:
„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – Dt 5000 zł; Ct 3500 zł w tym:
– z kontrahentem X – Dt 2000 zł
– z kontrahentem Y – Ct 3500 zł
– z kontrahentem Z – Dt 3000 zł
„Kasa” – 2500 zł
„Rachunek bieżący” – 10000 zł
W dniu 31.12 miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o wpływie należności od kontrahenta X – 2000 zł
2. Otrzymano fakturę i przyjęto dostawę materiałów od kontrahenta Y (zapłata nastąpi w terminie późniejszym) – 1500 zł
3. Przyjęto zakupione za gotówkę od kontrahenta Z materiały – 500 zł
4. Wysłano do kontrahenta Y fakturę za wykonane usługi – 1000 zł
Nanieść stany na odpowiednie konta. Do konta „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” prowadzić odpowiednie konta analityczne. Zaksięgować operacje z 31.12. Zamknąć konto „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” na podstawie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych.

Rozwiązanie:

obraz32
obraz33

Zadanie nr 11
Salda wybranych kont przedsiębiorstwa X były następujące:
„Fundusz przedsiębiorstwa” – 2600 zł
„Środki trwałe” – 8650 zł
„Zobowiązania wobec dostawców” – 1000 zł
„Należności od odbiorcy” – 700 zł
„Fundusz założycielski” – 8000 zł
„Rachunek bankowy” – 3300 zł
„Kredyt bankowy” – 900 zł
„Kasa” – 50 zł
„Rozliczenie wyniku finansowego – zysk” – 200 zł
1. Wb – pobrano gotówkę z banku do kasy – 35 zł
2. Pk – przeznaczono zysk na powiększenie funduszu przedsiębiorstwa – 150 zł
3. Fa – otrzymano fakturę od dostawcy za zakupione materiały – 200 zł
4. Kw – zakupiono materiały za gotówkę – 40 zł
5. Wb – odbiorca uregulował należność przelewem – 200 zł
6. Pk – otrzymano pożyczkę od organu założycielskiego, którą przelano na rachunek bankowy – 500 zł
7. Wb – spłacono część zobowiązań wobec dostawcy z rachunku bankowego – 750 zł
8. Wb – otrzymano kredyt, który przelano na rachunek bankowy – 300 zł
9. Kp – odbiorca wpłacił do kasy część należności – 100 zł
10. Wb – spłacono ratę kredytu – 200 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

obraz34

Zadanie nr 12
Salda wybranych kont w przedsiębiorstwie państwowym X były następujące:
„Środki trwałe” – 15000 zł
„Zobowiązania wobec dostawców” – 6500 zł
„Fundusz przedsiębiorstwa” – 8000 zł
„Materiały” – 7000 zł
„Fundusz założycielski” – 10500 zł
„Należności od odbiorców” – 6000 zł
„Kredyt bankowy” – 9000 zł
„Rachunek bieżący” – 6000 zł
1. Wb – otrzymano kredyt, który przelano na rachunek bankowy – 15000 zł
2. Fa – zakupiono materiały, zapłata nastąpi w terminie późniejszym – 7000 zł
3. Kp – podjęto pieniądze z rachunku bankowego do kasy – 4000 zł
4. Wb – odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy – 1300 zł
5. Wb – spłacono ratę kredytu – 2000 zł
6. Kw – spłacono z kasy część zobowiązań – 1500 zł
7. Kw – zakupiono materiały za gotówkę – 800 zł
8. Pk – spłacono zobowiązania z przyznanego kredytu – 3000 zł
9. Pk – zwrócono dostawcy część materiałów ze względu na złą jakość – 2000 zł
10. Fa – zakupiono oprogramowanie komputerowe, płacąc przelewem bankowym – 4000 zł
Sporządzić bilans otwarcia. Otworzyć konta księgowe na podstawie bilansu i zaksięgować operacje. Sporządzić zestawienie obrotów i sald oraz bilans końcowy na 31.12.

Rozwiązanie:

obraz35
obraz36
obraz37
obraz38

Powrót