Długoterminowe papiery wartościowe

W skład inwestycji długoterminowych wchodzą:

  • nabyte udziały w innych jednostkach,
  • długoterminowe papiery wartościowe (akcje, obligacje),
  • udzielone pożyczki innym jednostkom,
  • nieruchomości i WNiP, jeżeli są nabyte w celu korzyści ekonomicznych.

Schemat ewidencji długoterminowych papierów wartościowych:

Schemat ewidencji długoterminowych papierów wartościowych

Operacje:
1. Wb – zakup papierów wartościowych
2. Naliczenie dywidendy
a) podatek dochodowy 19 %
b) Wb – wpływ dywidendy netto
3. Wb – cena sprzedaży papierów wartościowych
4. Pk – wyksięgowanie sprzedanych papierów wartościowych

Wynik ze sprzedaży papierów wartościowych = Przychody finansowe – Koszty finansowe = cena sprzedaży – cena nabycia

Przykład:
Salda początkowe:
032 „Długoterminowe papiery wartościowe” – 4400 zł
131 „Rachunek bieżący” – 50000 zł
1. Zakup akcji jako trwałej lokaty kapitału
a) Wb – przelew środków – 10000 zł
b) odbiór akcji – 50 szt. × 200 zł = 10000 zł
2. Sprzedaż akcji
a) Wb – wpływ środków pieniężnych w cenie sprzedaży – 4200 zł
b) rozchód akcji – 20 szt. × 200 zł = 4000 zł
3. Nota księgowa – należna dywidenda od spółki akcyjnej
a) należność brutto – 500 zł
b) podatek dochodowy – 95 zł
c) Wb – wpływ dywidendy – 405 zł
Zaksięgować operacje i ustalić wynik ze sprzedaży papierów wartościowych.

Rozwiązanie:

rf (107)

Wynik ze sprzedaży papierów wartościowych = 4700 zł – 4000 zł = 700 (zysk brutto)

Powrót