Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W rachunkowości obowiązuje zasada równomiernego rozłożenia w czasie przychodów i kosztów. Nie można wpisywać w koszty pierwszego miesiąca całej wydatkowanej kwoty, gdyż w następnych miesiącach nie mielibyśmy kosztów lub byłyby zbyt niskie. Zniekształciłoby to wynik finansowy, gdyż w jednym miesiącu mielibyśmy zbyt wysokie koszty, a w następnych zbyt niskie. Dlatego też stosuje się konta zespołu 6. Wyróżniamy dwa rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK):

  • czynne,
  • bierne.

RMK czynne (aktywne) – dotyczą ponoszonych z góry wydatków, które mają być rozliczane przez kilka następnych miesięcy. dotyczy to opłaconych prenumerat, czynszów, remontów.

Schemat ewidencji RMK czynnych:

Schemat ewidencji RMK czynnych

Operacje:
1. Powstanie kosztu rodzajowego
2. Rozliczenie kosztu rodzajowego na zespół 6
3. Koszt rozliczany w czasie obciążający bieżący miesiąc

Przykład:
1. Fa VAT za prenumeratę czasopism za 6 miesięcy
a) netto – 600 zł
b) VAT 23 % – 138 zł
c) brutto – 738 zł
2. Rozliczyć koszt prenumeraty – 600 zł
3. Pk – koszt prenumeraty przypadający na bieżący miesiąc – 600 zł ÷ 6 miesięcy = 100 zł
Zaksięgować operacje i wykazać konto 640 w bilansie.

Rozwiązanie:

rf (145)

rf (146)

RMK bierne (pasywne) – dotyczą tworzenia rezerwy na przewidywane w przyszłości wydatki np. remonty, opłaty za media, odprawy emerytalne, naprawy gwarancyjne.

Schemat ewidencji RMK biernych:

Schemat ewidencji RMK biernych

Operacje:
1. Utworzenie rezerwy na przewidywany wydatek
2. Fa lub rachunek, na które utworzono rezerwę
3. Rozliczenie kosztu rodzajowego

Przykład:
1. Pk – utworzono rezerwę na przewidywany koszt remontu – 1000 zł (koszt ma wynieść 3000 zł i ma być rozliczany w ciągu 3 miesięcy)
2. Pk- utworzono rezerwę w następnym miesiącu – 1000 zł
3. Pk – utworzono rezerwę w kolejnym miesiącu – 1000 zł
4. Rachunek za remont – 3000 zł
5. Rozliczenie kosztu remontu na zespół 6
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (148)

Powrót