Plan kont

Zespół 0 – Aktywa trwałe

01 ŚRODKI TRWAŁE

011 – środki trwałe

02 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

020 – wartości niematerialne i prawne

03 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

031 – udziały w obcych jednostkach
032 – długoterminowe papiery wartościowe
033 – udzielone pożyczki długoterminowe
034 – odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

08 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

080 – środki trwałe w budowie

Konta korygujące:
071 – Umorzenie środków trwałych
072 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Konta pozabilansowe:
091 – środki trwałe w likwidacji
092 – obce środki trwałe

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

10 KASA

100 – kasa

13 RACHUNKI I KREDYTY BANKOWE

131 – rachunek bieżący
133 – akredytywa
134 – kredyty bankowe
135 – kredyty przeterminowane
138 – inne rachunki bankowe
139 – środki pieniężne w drodze

14 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

140 – krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
145 – inne środki pieniężne (czeki i weksle obce)

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

20 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI

200 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201 – zobowiązania wekslowe

22 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

221 – rozrachunki z ZUS
222 – rozrachunki z tytułu VAT
223 – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne

23 ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI

231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 – inne rozrachunki z pracownikami

24 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

240 – rozrachunki z udziałowcami i akcjonariuszami
241 – rozliczenie niedoborów i szkód
242 – należności z tytułu niedoborów i szkód
243 – roszczenia dochodzone na drodze sądowej
245 – rozliczenie nadwyżek
248 – rozrachunki działalności socjalnej i mieszkaniowej
249 – pozostałe rozrachunki

28 ODPISY AKTUALIZUJĄCE ROZRACHUNKI

280 – odpisy aktualizujące rozrachunki

Zespół 3 – Materiały i towary

30 ROZLICZENIE ZAKUPU

301 – rozliczenie zakupu materiałów
302 – rozliczenie zakupu pozostałych składników majątkowych
303 – rozliczenie zakupu towarów

31 MATERIAŁY

311 – materiały

33 TOWARY

332 – towary w hurcie
333 – towary w detalu

Konta korygujące:
341 – odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
342 – odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
343 – odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu

Konta pozabilansowe:
391 – zapasy obce

Zespół 4 – Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie

40 KOSZTY WG RODZAJU

400 – amortyzacja
401 – zużycie materiałów i energii
402 – usługi obce
403 – podatki i opłaty
404 – wynagrodzenia
405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 – pozostałe koszty rodzajowe

49 ROZLICZENIE KOSZTÓW

490 – rozliczenie kosztów

Zespół 5 – Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie

50 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ

500 – produkcja podstawowa

52 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

521 – koszty hurtu
522 – koszty detalu
526 – koszty wydziałowe
527 – koszty sprzedaży

53 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

530 – produkcja pomocnicza (wydziały pomocnicze)

55 KOSZTY ZARZĄDU – OGÓLNE

550 – koszty zarządu

58 ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

580 – rozliczenie kosztów działalności

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe

60 PRODUKTY GOTOWE I PÓŁFABRYKATY

601 – produkty gotowe
602 – produkcja nie zakończona

64 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

640 – rozliczenia międzyokresowe kosztów

65 POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

650 – pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Konta korygujące:
620 – odchylenia od cen ewidencyjnych produktów

Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

70 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

700 – sprzedaż produktów gotowych
701 – koszt własny sprzedaży produktów gotowych

73 SPRZEDAŻ TOWARÓW

732 – sprzedaż hurtowa towarów
733 – sprzedaż detaliczna towarów
734 – wartość sprzedaży towarów w hurcie wg cen zakupu
735 – wartość sprzedaży towarów w detalu wg cen zakupu

74 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

740 – sprzedaż materiałów
741 – wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu

75 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

750 – przychody finansowe
751 – koszty finansowe

76 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY

760 – pozostałe przychody operacyjne
761 – pozostałe koszty operacyjne

77 STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE

770 – zyski nadzwyczajne
771 – straty nadzwyczajne

Zespół 8 – Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

80 KAPITAŁY (FUNDUSZE) PODSTAWOWE POWIERZONE

800 – kapitał zakładowy
803 – fundusz założycielski

81 KAPITAŁY (FUNDUSZE) WYPRACOWANE

812 – kapitał zapasowy
813 – fundusz przedsiębiorstwa
815 – kapitał rezerwowy
816 – kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego

82 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

820 – rozliczenie wyniku finansowego

83 REZERWY

830 – rezerwy

84 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

840 – rozliczenia międzyokresowe przychodów

85 FUNDUSZE SPECJALNE

850 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851 – inne fundusze specjalne

86 WYNIK FINANSOWY

860 – wynik finansowy

87 PODATEK DOCHODOWY I INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

870 – podatek dochodowy
871 – inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Powrót