Przychody, koszty, straty i zyski przedsiębiorstwa

Do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760) zaliczamy:

 • przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNiP,
 • otrzymane dotacje i darowizny,
 • przychody ze sprzedaży usług socjalnych we własnych obiektach socjalnych,
 • otrzymane kary, grzywny, odszkodowania,
 • przedawnione zobowiązania,
 • rozwiązanie rezerw,
 • rozliczenie nadwyżek.

Do pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761) zaliczamy:

 • wartość netto sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych, środków trwałych w budowie i WNiP,
 • koszty sprzedanych usług socjalnych,
 • amortyzację wartości firmy,
 • przekazane darowizny,
 • zapłacone kary, grzywny, odszkodowania,
 • utworzone rezerwy na należności od dłużników,
 • należności przedawnione, umorzone, nieściągalne,
 • niedobory niezawinione i koszty sądowe w sprawach spornych.

Do przychodów finansowych (konto 750) zaliczamy:

 • otrzymane dywidendy od akcji i udziałów (brutto),
 • otrzymane odsetki i prowizje,
 • cena sprzedaży papierów wartościowych,
 • dodatnie różnice kursowe,
 • wartość rozwiązania rezerw.

Do kosztów finansowych (konto 751) zaliczamy:

 • odsetki i prowizje od kredytów,
 • odsetki karne,
 • odpisy aktualizujące inwestycje,
 • dyskonto weksli własnych,
 • dyskonto potrącane przez bank przy sprzedaży,
 • cena nabycia sprzedanych papierów wartościowych,
 • ujemne różnice kursowe.

Zyski i straty nadzwyczajne są trudne do przewidzenia, których nie można zapobiec.

Straty nadzwyczajne (konto 771):

 • utracone w skutek zdarzeń losowych aktywa,
 • koszty usuwania skutków pożarów, powodzi itp.,
 • koszty postępowania układowego, naprawczego,
 • opisane należności w skutek upadłości firmy i fałszywe znaki pieniężne.

Zyski nadzwyczajne (konto 770):

 • otrzymane odszkodowania za skutki zdarzeń losowych,
 • odpisane zobowiązania w skutek postępowania ugodowego,
 • sprzedane aktywa odzyskane po pożarach i powodziach.

Przykład:
1. Oddano do dyskonta w banku weksel obcy
a) suma wekslowa – 2000 zł
b) wpływ na konto – 1980 zł
c) dyskonto – 20 zł
2. Wystawiono weksel własny na spłatę zobowiązania
a) zobowiązanie – 3000 zł
b) dyskonto – 200 zł
c) suma wekslowa – 3200 zł
3. Utworzono odpis aktualizujący towary – 1800 zł
4. Wb – spłacono odsetki od kredytu – 140 zł
5. Pk – amortyzacja wartości firmy – 60 zł
6. Przekazano w formie darowizny środki trwałe
a) wartość początkowa – 14000 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 12000 zł
c) VAT 23 % – 460 zł
d) wartość bieżąca – 2000 zł
7. Otrzymano dywidendę – 5000 zł
a) podatek dochodowy 19 % – 950 zł
8. Wb – wpłynęło odszkodowanie za skradziony samochód – 25000 zł
9. Wyksięgowano skradziony samochód
a) wartość początkowa – 50000 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 13000 zł
c) wartość bieżąca – 37000 zł
10. Fa VAT za sprzedane wczasy we własnym ośrodku
a) netto – 2400 zł
b) VAT 23 % – 552 zł
c) brutto – 2952 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:
rf (224)

Powrót