Środki pieniężne i krótkoterminowe

Ewidencja środków pieniężnych – obrót gotówkowy

Czeki rozrachunkowe

Zagadnienia: środki pieniężne, ewidencja operacji kasowych. Zagadnienia: ewidencja czeków obcych i własnych.

Weksle obce i własne

Krótkoterminowe papiery wartościowe

Zagadnienia: ewidencja weksli obcych i własnych. Zagadnienia: ewidencja krótkoterminowych papierów wartościowych.