Korekta wyniku finansowego

Ustalając wynik finansowy należy przestrzegać przepisów ustawy o rachunkowości i o podatku dochodowym. Ustawa podatkowa wyklucza z kręgu kosztów wiele pozycji np. nie stanowią KUP, koszty użytkowania samochodu osobowego powyżej 20 tys. euro, kary umowne, odsetki karne, darowizny. Wynik księgowy koryguje się o koszty nie stanowiące KUP i przychody zwolnione z opodatkowania.
Jeżeli wynik księgowy jest mniejszy niż podatkowy to tworzy się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Operacja:
1. Utworzenie aktywów

Jeżeli wynik księgowy jest większy niż podatkowy to tworzy się rezerwę na odroczony podatek dochodowy.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Operacja:
1. Utworzenie rezerwy

Powrót