Zadania z rachunkowości finansowej

Zadanie nr 1
Salda początkowe:
301 „Materiały w drodze” – 4000 zł
301 „Dostawy niefakturowane” – 3000 zł
311 „Materiały” – 60000 zł
1. Przyjęto materiały zafakturowane w ubiegłym miesiącu – 4000 zł
2. Otrzymano fakturę za materiały, które przyjęto w ubiegłym miesiącu – 3000 zł
3. Fa VAT za zakupione materiały A
a) netto – 2800 zł
b) VAT 23 % – 644 zł
c) brutto – 3444 zł
4. Pz – przyjęto materiały w cenie zakupu – 2800 zł
5. Rachunek za materiały B – 1800 zł
6. Pz – przyjęcie materiałów B – 1800 zł
7. Fa VAT za materiały C
a) netto – 1000 zł
b) VAT 23 % – 230 zł
c) brutto – 1230 zł
8. Pz – przyjęcie materiałów D – 1600 zł
Zaksięgować operacje i wykazać konta 301 i 311 w bilansie zamknięcia.

Rozwiązanie:

rf (241)

rf (242)

Zadanie nr 2
Salda początkowe:
311 „Materiały” – 200000 zł
341 „Odchylenia” Wn – 10000 zł
301 „Materiały w drodze” – 6000 zł
1. Pz – przyjęto materiały zafakturowane w ubiegłym miesiącu – 6200 zł
2. Pk – odchylenia
3. Rachunek za materiały – 4000 zł
4. Pz – przyjęcie materiałów – 3900 zł
5. Pk – odchylenia
6. Fa VAT za materiały
a) netto – 3800 zł
b) VAT 23 % – 874 zł
c) brutto – 4674 zł
7. Pz – przyjęcie materiałów – 3700 zł
8. Pk – odchylenia
9. Pz – przyjęcie materiałów – 10000 zł
Zaksięgować operacje i wykazać konto 301 i 311 w bilansie.

Rozwiązanie:

rf (243)

Materiały = 223800 zł + 10000 zł = 233800 zł

rf (244)

Zadanie nr 3
Salda początkowe:
311 „Materiały” – 200000 zł
341 „Odchylenia” Ma – 5000 zł
1. Rachunek za zakupione materiały – 12000 zł
2. Pz – przyjęcie materiałów – 11500 zł
3. Pk – odchylenia
4. Rw – wydanie materiałów do zużycia – 7000 zł
5. Rozdzielnik materiałów
a) produkcja – 5000 zł
b) wydział – 2000 zł
6. Pk – odchylenia przypadające na zużyte materiały
a) w produkcji
b) w wydziale
Zaksięgować operacje, wykazać materiały w bilansie zamknięcia oraz koszt zużycia materiałów w cenie ewidencyjnej i zakupu.

Rozwiązanie:

rf (245)

rf (246)

rf (247)

rf (248)

rf (249)

Materiały = 204500 zł – 4360 zł = 200140 zł

rf (250)

Cena ewidencyjna – 7000 zł
Cena zakupu – 7000 zł – 140 zł = 6860 zł

Zadanie nr 4
Salda początkowe:
311 „Materiały” – 180000 zł
341 „Odchylenia” Wn – 8000 zł
1. Fa VAT za zakupione materiały
a) netto – 5000 zł
b) VAT 23 % – 1150 zł
c) brutto – 6150 zł
2. Pz – przyjęcie materiałów – 4800 zł
3. Pk – odchylenia
4. Rw – wydanie materiałów do zużycia – 6000 zł
5. Rozliczyć koszt na produkcję
6. Fa VAT za sprzedane materiały
a) netto – 8000 zł
b) VAT 23 % – 1840 zł
c) brutto – 9840 zł
7. Wz – wydanie sprzedanych materiałów – 6000 zł
8. Pk – odchylenia przypadające na:
a) zużyte materiały
b) sprzedane materiały
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (251)

rf (252)

rf (253)

rf (254)

Zadanie nr 5
Salda początkowe:
311 „Materiały” – 200000 zł
341 „Odchylenia” Ma – 10000 zł
640 „Koszty zakupu” – 5000 zł
1. Rw – wydano materiały – 10000 zł
2. Rozliczyć koszt na produkcję
3. Odchylenia przypadające na zużyte materiały
4. Koszty zakupu przypadające na zużyte materiały
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

Operacja 3)

rf (255)

rf (256)

Operacja 4)

rf (257)

rf (258)

rf (259)

Zadanie nr 6
1. Pracownik pobrał z kasy zaliczkę na delegację – 50 zł
2. Rozliczenie zaliczki
a) koszt delegacji – 45 zł
b) zwrot do kasy – 5 zł
3. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy wekslem własnym
a) zobowiązanie – 2000 zł
b) dyskonto – 280 zł
c) suma wekslowa – 2280 zł
4. Otrzymano weksel od odbiorcy
a) suma wekslowa – 1350 zł
b) dyskonto – 350 zł
c) należność – 1000 zł
5. Wb – bank przyznał kredyt – 5000 zł
6. Otrzymano czek jako spłatę należności – 1830 zł
7. Realizacja czeku – 1830 zł
8. Przekazano środki z kasy do banku (brak Wb) – 200 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (260)

Zadanie nr 7
W firmie jest zatrudnionych 10 pracowników. Każdy z nich zarabia po 3000 zł miesięcznie.
Wynagrodzenie brutto za marzec 2011r. – 30000 zł
Kwota zmniejszająca podatek – przysługuje (46,33 zł za osobę) – 463,30 zł
1. Składki ZUS – 13,71 % ×30000 zł = 4113 zł
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
– 9 % × (30000 zł – 4113 zł) = 2329,83 zł
– podlegająca odliczeniu – 7,75 % × (30000 zł – 4113 zł) = 2006,24 zł
3. KUP – 111,25 zł × 10 pracowników = 1112,50 zł
4. Podstawa obliczenia zaliczki – 30000 zł – 4113 zł – 1112,50 zł = 24775 zł
5. Zaliczka na podatek – (18 % × 24775 zł) – 463,30 zł = 3996,20 zł
6. Zaliczka do Urzędu Skarbowego – 3996,20 zł – 2006,24 zł = 1990 zł
7. Do wypłaty – 30000 zł – 4113 zł – 2329,83 zł – 1990 zł = 21567,17 zł

Salda początkowe:
131 „Rachunek bieżący” – 100000 zł
100 „Kasa” – 30000 zł
1. Kw – zakupiono 2000 euro po 3,90 zł – 7800 zł
2. Kw – wypłacono 2000 euro na delegację
3. Kw – wypłacono zasiłki rodzinne – 500 zł
4. Lista płac 10 pracowników – 30000 zł
5. Naliczenie składek ZUS
a) obciążających 10 pracowników – 4113 zł
b) obciążających pracodawcę (19 %) – 30000 zł × 19 % = 5700 zł
6. Naliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2329,83 zł
7. Podatek dochodowy od wynagrodzeń – 1990 zł
8. Kp – pobrano gotówkę na wypłatę wynagrodzeń
9. Rozliczenie zaliczki na delegację
a) koszt delegacji – 1500 euro × 3,90 zł = 5850 zł
b) Kp – zwrot reszty do kasy – 500 euro × 3,90 zł = 1950 zł
10. Wb – wypłata wynagrodzeń
11. Wb – spłata zobowiązania z tytułu ZUS
12. Kw – sprzedano 500 euro po 3,60 zł – 1800 zł
13. Pk – przeksięgowanie różnicy kursowej
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (261)

Zadanie nr 8
1. Fa VAT za zakupiony samochód
a) netto – 50000 zł
b) VAT 23 % – 11500 zł
c) brutto – 61500 zł
2. Pk – amortyzacja samochodu a% = 20 %
3. PT – przekazano jako udział do innej jednostki maszynę o Wp = 15000 zł i umorzeniu 3000 zł
4. Fa VAT za środek trwały w leasingu operacyjnym u korzystającego:
a) netto – 2000 zł
b) VAT 23 % – 460 zł
c) brutto – 2460 zł
5. PT – przekazano w formie darowizny komputery
a) wartość początkowa – 8000 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 3000 zł
c) wartość bieżąca – 5000 zł
d) VAT 23 % – 1150 zł
6. Otrzymano w formie darowizny samochód o Wp = 40000 zł i umorzeniu 15000 zł
7. Pk – amortyzacja otrzymanego samochodu uznanego za używany – 25000 ÷ 30 = 833 zł
8. Rachunek za zakupiony garaż wymagający remontu – 20000 zł
9. Rachunek za remont garażu – 5000 zł
10. OT – przyjęcie garażu do użytkowania
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

Operacja 2)

rf (262)

rf (263)

Zadanie nr 9
Salda początkowe:
011 „Środki trwałe” – 60000 zł
071 „Umorzenie środków trwałych” – 25000 zł
020 „WNiP” – 26000 zł
03 „DAF” – 20000 zł
131 „Rachunek bieżący” – 100000 zł
072 „Umorzenie WNiP” – 5000 zł
1. Wb – wniesienie udziału do innego podmiotu – 15000 zł
2. Rachunek za zakupiony program – 2000 zł
3. Wb – otrzymanie odsetek od obligacji – 1600 zł
4. LT – wyksięgowano sprzedany środek trwały o Wp = 10000 zł i umorzeniu 2000 zł
5. Pk – miesięczna amortyzacja WNiP – 3000 zł
6. Faktura (płatna w 4 ratach) za przyjęty w leasing finansowy środek trwały
a) wartość środka trwałego – 18000 zł
b) zysk + oprocentowanie (30 %) – 5400 zł
c) VAT 23 % – 5382 zł
d) brutto – 28782 zł
7. Fa VAT za sprzedany środek trwały
a) netto – 13000 zł
b) VAT 23 % – 2990 zł
c) brutto – 15990 zł
8. PT – przekazano nieodpłatnie środek trwały
a) wartość początkowa – 16000 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 7000 zł
c) wartość bieżąca – 9000 zł
d) VAT 23 % – 2070 zł
9. Wb – zwrot przez dłużnika części pożyczki długoterminowej – 4000 zł
10. Wb – otrzymanie dywidendy – 2300 zł
11. Wystawienie weksla na spłatę zobowiązania za program (operacja 2)
d = 34 dni, p = 12 %,

rf (264)

12. Sprzedaż akcji długoterminowych
a) Wb – cena sprzedaży – 6000 zł
b) cena zakupu – 4000 zł
13. Nadwyżka środków trwałych stwierdzona w czasie inwentaryzacji
a) wartość początkowa – 10000 zł
b) umorzenie – 200 zł
c) wartość bieżąca – 9800 zł
14. Wb – zapłata 1 raty leasingowej – 28782 zł ÷ 4 raty = 7195,50 zł
a) przeksięgowanie odsetek – 5400 zł ÷ 4 raty = 1350 zł
15. Fa VAT za przyjęty w leasing operacyjny środek trwały
a) netto – 16000 zł
b) VAT 23 % – 3680 zł
c) brutto – 19680 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (265)

Zadanie nr 10
1. Fa VAT za zakupione materiały przekazane do zużycia:
a) netto – 800 zł
b) VAT 23 % – 184 zł
c) brutto – 984 zł
2. Amortyzacja środków trwałych – 500 zł
3. Amortyzacja WNiP – 500 zł
4. Fa VAT za prenumeratę czasopism opłacona przelewem
a) netto – 200 zł
b) VAT 23 % – 46 zł
c) brutto – 246 zł
5. Faktura za posiłki regeneracyjne
a) netto – 300 zł
b) VAT 23 % – 69 zł
c) brutto – 369 zł
6. Naliczono podatek gruntowy – 120 zł
7. Należny pracownikom ryczałt za używanie własnych samochodów – 800 zł
8. Faktura opłacona przelewem za reklamę firmy
a) netto – 100 zł
b) VAT 23 % – 23 zł
c) brutto – 123 zł
9. Kw – wypłacono zaliczkę na podróż służbową – 500 zł
10. Pracownik rozlicza się z delegacji
a) koszt podróży – 450 zł
b) zwrot do kasy – 50 zł
11. Zakupiono za gotówkę znaczki skarbowe – 50 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (266)

Zadanie nr 11
Ewidencja w zespole 4 i 5.
1. Faktura za prenumeratę czasopism w księgowości
a) netto – 500 zł
b) VAT 23 % – 115 zł
c) brutto – 615 zł
2. Naliczono przysługujące pracownikom dopłaty do biletów – 900 zł
3. Otrzymano nakaz płatniczy podatku od nieruchomości – 140 zł
4. Opłacono gotówką fakturę za pranie odzieży roboczej
a) netto – 100 zł
b) VAT 23 % – 23 zł
c) brutto – 123 zł
5. Rachunek za szkolenie BHP pracowników produkcyjnych – 220 zł
6. Polisa PZU dotycząca ubezpieczenia budynków – 2000 zł
7. Amortyzacja środków produkcyjnych – 400 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (267)

Zadanie nr 12
1. Fa VAT za prenumeratę czasopisma za kwartał
a) netto – 900 zł
b) VAT 23 % – 207 zł
c) brutto – 1107 zł
2. Pk – koszt prenumeraty za bieżący miesiąc – 900 zł ÷ 3 miesiące = 300 zł
3. Opłacono przelewem polisę AC samochodu za cały rok – 1800 zł
4. Pk – koszt ubezpieczenia za bieżący miesiąc – 1800 zł ÷ 12 miesięcy = 150 zł
5. Otrzymano rachunek za wynajem biura za 2 miesiące – 2000 zł
6. Pk – koszt czynszu za bieżący miesiąc – 2000 zł ÷ 2 miesiące = 1000 zł
Zaksięgować operacje z użyciem analityki do zespołu 6 oraz wykazać RMK czynne w bilansie.

Rozwiązanie:

rf (268)

rf (269)

Zadanie nr 13
Salda początkowe:
311 „Materiały” – 53000 zł
341 „Odchylenia” Wn – 1590 zł
500 „Produkcja podstawowa” – 70000 zł
526 „Koszty wydziałowe” – 20000 złw tym:
– koszty stałe – 8000 zł
– koszty zmienne – 12000 zł
Wyprodukowano 1000 szt. wyrobów. Moce produkcyjne wykorzystane w 80 %. Planowany TKW wynosi 110 zł/szt.

1. Pk – amortyzacja środków trwałych
a) maszyna produkcyjna – 3000 zł
b) budynek administracji – 400 zł
c) hala produkcyjna – 500 zł
2. Rw – wydano materiały do zużycia – 20000 zł
3. Rozdzielnik materiałów
a) produkcja – 18000 zł
b) zarząd – 2000 zł
4. Pk – odchylenia przypadające na zużyte materiały
a) produkcja
b) zarząd
5. Faktura za usługę transportową zarządu
a) netto – 100 zł
b) VAT 23 % – 23 zł
c) brutto – 123 zł
6. PW – przyjęcie wyrobów gotowych po planowanym TKW
7. Przeksięgowanie kosztów wydziałowych
a) zmiennych
b) stałych uzasadnionych
c) stałych nieuzasadnionych
8. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów – 1000 szt × … zł/szt = … zł
9. Pk – odchylenia od przyjętych wyrobów
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (270)

Operacja 4)

rf (271)

rf (272)

rf (273)

Operacja 8)
Saldo konta 500 „Produkcja podstawowa” – 109740 zł czyli:
j.k.w. = 109740 ÷ 1000 szt. = 109,74 zł/szt

Zadnie nr 14
Wyprodukowano 40 szt. wyrobu A, 60 szt. wyrobu B, 30 szt. wyrobu C.
Koszty wynoszą 22800 zł.
Współczynniki A:B:C = 2:3:4
Planowany koszt: A – 110 zł, B – 200 zł, C – 250 zł
Ustalić jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów, zaksięgować ich przyjęcie w planowanym i rzeczywistym koszcie i ustalić odchylenia.

Rozwiązanie:

rf (274)

1. PW – przyjęto z produkcji do magazynu – 23900 zł
– 40 szt. wyrobu A po 110 zł/szt = 4400 zł
– 60 szt. wyrobu B po 200 zł/szt = 12000 zł
– 30 szt. wyrobu C po 250 zł/szt = 7500 zł
2. Pk – kalkulacja kosztów, rzeczywisty koszt przyjętych wyrobów – 22800 zł
– 40 szt. wyrobu A po 120 zł/szt = 4800 zł
– 60 szt. wyrobu B po 180 zł/szt = 10800 zł
– 30 szt. wyrobu C po 240 zł/szt = 7200 zł
3. Pk – odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

rf (275)

Zadanie nr 15
Wyprodukowano 300 szt. wyrobu A, wyroby B stanowią produkcję niezakończoną. Planowany koszt wyrobu A to 110 zł. Poniesiono następujące koszty:

rf (276)

Koszty wydziałowe rozliczane do maszynogodzin. Dla A = 1000 mh, dla B = 3000 mh
Sporządzić kalkulację wyrobu A, otworzyć konta, ułożyć treść operacji i zaksięgować.

Rozwiązanie:

20000 zł ÷ 4000 mh = 5 zł/mh
Wyrób A = 1000 mh × 5 zł/mh = 5000 zł
Wyrób B = 3000 mh × 5 zł/mh = 15000 zł

rf (277)

1. PW – przyjęcie wyrobu A – 300 szt. × 110 zł/szt = 33000 zł
2. Pk – rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu A – 30000 zł
3. Pk – odchylenia

rf (278)

Zadanie nr 16
Salda początkowe:
500 „Produkcja podstawowa” – 65000 zł
601 „Wyroby gotowe” – 33000 zł
620 „Odchylenia” Ma – 900 zł
1. PW – przyjęto wyroby gotowe po planowanym TKW – 500 szt × 70 zł/szt = 35000 zł
2. Pk – rzeczywisty koszt przyjętych wyrobów – 40000 zł
3. Pk – odchylenia
4. Wz – wydano sprzedane wyroby – 400 szt × 70 zł/szt = 28000 zł
5. Fa VAT za sprzedane wyroby
a) netto – 400 szt × 90 zł/szt = 36000 zł
b) VAT 23 % – 8280 zł
c) brutto – 44280 zł
6. Odbiorca zwrócił część wyrobów z powodu złej jakości – 20 szt × 70 zł/szt = 1400 zł
7. Wystawiono odbiorcy fakturę korygującą
a) netto – 20 szt × 90 zł/szt = 1800 zł
b) VAT 23 % – 414 zł
c) brutto – 2214 zł
8. Odbiorca zapłacił wekslem dyskonto 50 zł
9. Pk – odchylenia przypadające na sprzedane wyroby
10. Wb – wykup weksla przez odbiorcę w terminie płatności
Ustalić wynik na sprzedaży oraz wartość wyrobów w planowanym i rzeczywistym TKW.

Rozwiązanie:

rf (279)

rf (281)

rf (280)

Wynik ze sprzedaży = 34200 zł – 28196 zł = 6004 zł
Wyroby w planowanym TKW = 41400 zł
Wyroby w rzeczywistym TKW = 41400 zł + 2504 zł = 43904 zł

Zadanie nr 17
1. Stwierdzono niedobór towaru – 800 zł
2. Naliczono marżę 20 % niedoboru
3. Obciążono pracownika niedoborem i marżą (zgoda)
4. Pracownik spłacił połowę należności gotówką
a) rozliczenie marży
5. Stwierdzono niedobór wyrobów gotowych – 1000 zł
6. Naliczono zysk 30 % niedoboru
7. Obciążono pracownika niedoborem, który odmówił jego zapłaty i skierowano sprawę do sądu
8. Wb – opłacono koszty sądowe – 150 zł
9. Wyrok sądu korzystny dla firmy
10. Naliczono koszty sądowe do zapłacenia przez pracownika – 150 zł
11. Potrącono pracownikowi połowę należności
a) rozliczenie zysku
b) rozliczenie kosztów sądowych
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (282)

Zadanie nr 18
Salda początkowe:
011 „Środki trwałe” – 12500 zł
071 „Umorzenie środków trwałych” – 4600 zł
03 „DAF” – 2500 zł
100 „Kasa” – 1800 zł
131 „Rachunek bieżący” – 23800 zł
820 „Rozliczenie wyniku finansowego” Ma – 3000 zł
200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” Ma – 600 zł
800 „Kapitał zakładowy” – 17000 zł
812 „Kapitał zapasowy” – 2000 zł
1. Otrzymano Fa VAT za roboty budowlane od „Mad” SA w związku z modernizacją środków trwałych
a) netto – 6000 zł
b) VAT 23 % – 1380 zł
c) brutto – 7380 zł
2. LT – postawiono w stan likwidacji maszynę produkcyjną
a) wartość początkowa – 4000 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 3750 zł
c) wartość bieżąca – 250 zł
3. Otrzymano fakturę od „Przewóz” za demontaż maszyny
a) netto – 900 zł
b) VAT 23 % – 207 zł
c) brutto – 1107 zł
4. PT – wniesiono do spółki „Malcolm” udziały w formie aportu (samochodu osobowego)
a) wartość początkowa – 1600 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 810 zł
c) wartość wg ceny rynkowej – 800 zł
5. Kp – zakupiono za gotówkę 5 akcji spółki „Krzak” SA (przeznaczone do dalszej odsprzedaży) o wartości 120 zł za akcję – 600 zł
6. Wystawiono weksel własny na pokrycie zobowiązań wobec firmy „Mad” SA – 7380 zł
7. Pk – utworzono rezerwę na remont hali produkcyjnej, który będzie realizowany przez 4 miesiące – 2800 zł
a) przeksięgowano koszt rodzajowy
8. Pk – dokonano podziału zysku
a) dywidendy i wypłaty na rzecz akcjonariuszy – 400 zł
b) na wypłaty nagród, premii dla pracowników – 300 zł
c) na kapitał zasadniczy – 200 zł
d) na utworzenie kapitału zapasowego – 100 zł
9. Pk – Naliczono
a) składki ZUS pokrywane przez pracowników – 56 zł
b) składki ZUS i Fundusz Pracy od wypłat nagród z zysku pokrywanych przez pracodawcę – 61 zł
c) podatek dochodowy od osób fizycznych 18 % (od dywidend i nagród) = 72 + 54 = 126 zł
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 zł
10. Pk – amortyzacja środków trwałych za miesiąc bieżący
a) budynków produkcyjnych – 150 zł
b) maszyn i urządzeń – 230 zł
c) przeksięgowanie kosztu rodzajowego
11. Pk – w związku ze wzrostem cen dóbr inwestycyjnych dokonano aktualizacji wyceny środków trwałych
a) wartość początkowa – 750 zł
b) dotychczasowe umorzenie – 150 zł
12. PT- przekazano placówce opieki społecznej telewizor w formie darowizny o wartości początkowej – 250 zł
– podatek VAT 23 % – 57,50 zł
13. Wb:
a) zakupiono krótkoterminowe aktywa finansowe (obligacje) o terminie wykupu do 1 roku i wartości nominalnej – 300 zł
b) sprzedano spółce „Robpol” posiadane udziały w spółce „Fax” – 450 zł
c) pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy
14. Na skutek upadłości spółki „Eden” spisano udziały o wartości nominalnej wynikającej z umowy spółki – 120 zł
15. Rk – wypłacono radzie nadzorczej tantiemy – 900 zł
Zaksięgować operacje.

Rozwiązanie:

rf (283)

Powrót