Regulamin

Regulamin Serwisu Rifp.pl

Data wejścia w życie: 01.07.2012 r.

1. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu;
 2. Serwis – serwis internetowy rifp.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://rifp.pl;
 3. Administrator Serwisu – właściciel Serwisu Rifp.pl;
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;

2. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi i funkcjonowania Serwisu.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.
 3. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest :
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka WWW z obsługą cookies,
 4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści,
  • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Serwisu,
  • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik,
  • przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
  • utratę treści zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora Serwisu na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  • zaprzestania udostępniania Serwisu po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
  • skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora Serwisu, całej zawartości Serwisu.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w Serwisie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

6. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem http://rifp.pl/regulamin/.