Odstąpienia od wydania opinii

Przykład odstąpienia od wydania opinii:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu S.A.
XYZ S.A. w Bydgoszczy

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2004
„INTRO-DRUK” S.A Spółka Akcyjna z siedzibą w Pakości przy ulicy Inowrocławskiej 2, na które się składa:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.144.767, 50 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2004 rok do 31.12. 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 267.459,69 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2004 rok do 31.12. 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197.459,69 zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01. 2004 rok do 31.12.2004 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.431,44zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawid­łowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

  1. przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
  2. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037),
  3. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
  4. Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra­żenia miarodajnej opinii.
Spółka mimo istnienia obowiązku nie przeprowadziła inwentaryzacji zapasów materiałów, produktów i towarów wykazanych w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 3 028 953,5 zł, co stanowi 20% sumy aktywów.
Także Spółka nie przedłożyła biegłemu rewidentowi ? mimo wyraźnego żądania ewidencji analitycznej zapasów produktów, które stanowią 25% sumy bilansowej. W zaistniałej sytuacji stan faktyczny Spółki nie mógł być jednoznacznie ustalony przy możliwych do zastosowania procedurach ewidencyjnych.
Biegłemu rewidentowi nie udostępniono do badania ? mimo żądania dowodów księgowych przychodów i rozchodów materiałów za pierwsze trzy miesiące roku obrotowego.
Spółka, wbrew obowiązującym zasadom rachunkowości, nie doko­nała odpisów aktualizujących należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości oraz od dłużników zalegających wobec trudności finansowych od dłuższego czasu z zapłatą. Należności te stanowią 30% aktywów jednostki.
Poza tym jednostka, nie dokonała odpisów aktualizacyjny od posiadanych udziałów w innej spółce, które utraciły trwale wartość, gdyż Spółka w której jednostka posiada udziały ponosi od 3 lat straty, a jej kapitał własny jest znacznie niższy od kapitału podstawowego. Jednostka odmówiła dokonania odpisów aktualizacyjnych i uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym skutku utraty wartości tych udziałów uzasadniając, że zmiany kierownictwa w spółce, planowana restrukturyzacja oraz wejście nowego udziałowca przyczynią się do poprawy kondycji Spółki.
Ponadto doradcy prawni przedsiębiorstwa odmówili Nam udzielenia informacji o sporach i roszczeniach w stosunku do Wydawnictwa ?Nowa Era? S.A wraz z oceną prawdopodobnych ich skutków dla Spółki co ogranicza zakres badania.
Uwzględniając wagę problemów omówionych wyżej i ich wpływ na wynik działalności gospodarczej za rok 2004 oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31. 12 2004 roku, nie możemy wyrazić opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym.
W przedstawionej sytuacji za bezprzedmiotowe uznaliśmy rozpatrywanie sprawozdania z działalności jednostki.