Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki

RADA NADZORCZA
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o.
z siedzibą 00-000 xyz, ul. Wojska Polskiego 25

działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, oraz Zarządzenia Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009,

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert:

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o. ,ul. Towarowa 14 00-000 xyz

za rok obrotowy 2009

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Zainteresowani proszeni są o przesyłanie i składanie ofert w terminie do dnia 25 września 2009 roku do godziny 14.00 w siedzibie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o. ul. Towarowa 14, 00-000 xyz
3. Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie ?Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki?, należy przesłać na w/w adres lub złożyć w sekretariacie Spółki. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Od biegłego rewidenta Rada Nadzorcza oczekuje w szczególności:

a) sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki;
b) obecności biegłego rewidenta w posiedzeniach organu oceniającego, tj. Rady Nadzorczej, jak również (o ile będzie to konieczne) o potrzebie obecności biegłego rewidenta na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w/w posiedzeniach organów Spółki ponosi biegły rewident.
c) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie (tzw. listów do Zarządów) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
c) zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
d) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki; harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem;
f) opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę w okresie  ostatnich 3 lat (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),
g) aktualny odpis z rejestru sądowego oraz NIP,
h) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta).

6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o., w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2010 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09. 2009 roku w siedzibie Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje dodatkowe
Informacje o Spółce, jej wielkości i specyfice działalności oraz o ilości dokumentów, które mają być badane metodą pełną można uzyskać u Głównego Księgowego Spółki w godz. 7.00 ? 15.00 ( w dni robocze), tel. 052 322 03 11, e-mail:biurozarzadu@pks-xyz.plw okresie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.