Opinia negatywna

Przykład opinii negatywnej:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A, w Bydgoszczy, obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 347 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 567 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 831 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 251 tys. zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

  1. przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
  2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
  3. Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra­żenia miarodajnej opinii.
Jednostka, wbrew obowiązującym zasadom rachunkowości, nie doko­nała odpisów aktualizujących należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości oraz od dłużników zalegających wobec trudności finansowych od dłuższego czasu z zapłatą. Należności te stanowią 40% aktywów jednostki.
Dokonanie odpisów aktualizują­cych spowodowałoby wykazanie straty w wysokości 3 250 tys. zł.
Poza tym jednostka, nie dokonała odpisów od posiadanych udziałów w innych spółkach, które utraciły trwale wartość, nie utworzyła rezerw na odroczony podatek dochodowy. Ze względu na te odstępstwa od obowiązujących zasad rachunkowości stan majątku finansowego został zawyżony o 425 000 zł, wykazany zysk brutto jest za wysoki o 715 000 zł, a gdyby utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy, zysk netto byłby niższy o 255 000 zł, tj. o 21%.
Naszym zdaniem, ze względu na wagę i skutki opisanych faktów, załączone sprawozdanie finansowe nie przedstawia prawidłowo i rze­telnie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31. 12 2003 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01. 2003 rok do 31.12. 2003 roku i nie odpowiada wymogom ustawy o rachun­kowości – dlatego nie możemy wyrazić o nim opinii pozytywnej.
W przedstawionej sytuacji za bezprzedmiotowe uznaliśmy rozpatrywanie sprawozdania z działalności jednostki.